Vil du bli verge?

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker nye verger som på sikt kan tenke seg mange oppdrag og drive som verge på hel- eller deltid.

Hva kreves av deg?

  • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Det er viktig at du er flink i møte med mennesker og kan håndtere utfordringer.
  • Du må ha kunnskap og kjennskap til offentlige instanser og regelverk.
  • Du må være strukturert og ha god økonomiforståelse.
  • Du må ha god vandel og kunne fremlegge politiattest. Det vil videre bli foretatt kredittsjekk av deg.

Hva gjør en verge?
En verge ivaretar en annen persons interesser, hvor økonomistyring ofte er en sentral del av vergens oppgave. I det å være verge ligger det ikke praktiske omsorgsoppgaver, å være handlehjelp eller bistå som støttekontakt.

Voksne personer kan få verge når de mangler evne til å ivareta egne interesser grunnet demens, sinnslidelser, psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred. Oppgavene til vergen bestemmes av den enkeltes behov for hjelp.

Ved ivaretakelse av økonomiske interesser:
Bistand ved eventuelle gjeldsproblemer gjennom å skaffe oversikt og ordne med betalingsavtaler, bistand til å håndtere løpende inntekter og utgifter gjennom budsjettering og økonomistyring, betale regninger gjennom nettbank og overføre beløp til livsopphold, kontrollere og levere skattemelding, samt forvalte eventuell fast eiendom og andre eiendeler.

Ved ivaretakelse av personlige interesser:
Representasjon mot det offentlige og ivaretagelse av rettigheter og forhold utover det rent økonomiske. Dette kan for eksempel være bistand til å skrive søknad om ulike trygde- og sosialstønader og klage på eventuelle vedtak.

Godtgjøring.
Det kan søkes om en fast årlig godtgjøring pr. vergeoppdrag. Denne utgjør inntil kr 4.000,- pr. år for alminnelige verger og inntil kr 10.000,- pr. år for faste verger (faste verger har mange oppdrag og kan være selvstendig næringsdrivende).  I tillegg kan det søkes om kr 1.000,- i fast årlig utgiftsdekning pr. oppdrag. I noen tilfeller kan det avtales timesats og utvidet utgiftsdekning. Som representant for enslig mindreårig asylsøker er det egne satser.

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad med CV, samt to referanser.
Søknaden merkes "Ønsker å bli verge".

Søknad sendes via sikker melding.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.