Årlig regnskap for tros- og livssynssamfunn

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven plikter å sende årlige regnskap til Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.05.2020

Det årlige regnskapet skal dokumentere bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler. Registrerte trossamfunn skal i tillegg til regnskapet sende inn en kortfattet årsmelding om «verksemda og om brigde i ting som er registerførde».

Frist for å sende inn regnskap og årsmelding er normalt 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. 

Fristen forlenges ikke ytterligere, se her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fristen-for-trus--og-livssynssamfunn-til-a-sende-inn-arsmelding-og-rekneskap-for-2019-blir-ikkje-forlenga-ytterlegare/id2702907/

Det er ikke et krav etter trossamfunnsloven eller livssynssamfunnsloven om at regnskap over bruk av tilskuddsmidler og/eller årsmeldinger skal være behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte eller tilsvarende organ. Både regnskap og årsmelding for 2019 kan dermed sendes til fylkesmannen selv om dokumentene ikke er blitt behandlet i tros- eller livssynssamfunnets årsmøte.

Enkeltstående tros- og livssynssamfunn som likevel trenger mer tid til å utarbeide og sende inn årsmelding og/eller regnskap, kan be fylkesmannen om å få utsatt fristen.

Kontaktpersoner