Ofte stilte spørsmål om separasjon og skilsmisse

Her finner du svar på spørsmål som Statsforvalteren ofte får om separasjon og skilsmisse. Klikk på spørsmålet for å komme til svaret.

 1. Hvilke krav stilles for å få separasjon?
 2. Hva er vilkår for å få skilsmisse etter en separasjon?
 3. Kan vi få skilsmisse uten å søke om separasjon først?
 4. Kan vi bo i samme hus under separasjonstiden dersom vi bor i hver vår etasje?
 5. Hvor lenge kan vi bo sammen etter at vi har fått innvilget separasjon?
 6. Hva skjer dersom vi har bodd for lenge sammen i separasjonstiden?
 7. Er det tilstrekkelig at vi har bodd fra hverandre ett sammenhengende år når
  vi søker om skilsmisse, selv om vi ikke flyttet fra hverandre innen rimelig tid?
 8. Får vi automatisk skilsmisse etter ett års separasjon?
 9. Skal vi melde fra dersom vi flytter sammen igjen i separasjonstiden?
 10. Kan jeg signere elektronisk dersom jeg er enig i separasjon- eller skilsmissesøknaden som min ektefelle har sendt inn?
 11. Hvem kan være vitne på vitneerklæringen og i søknadsskjemaet for separasjon og skilsmisse?
 12. Må vi gjøre opp det økonomiske før vi søker om separasjon eller skilsmisse?
 13. Får jeg kopi av brevene som sendes til min ektefelle?
 14. Hvem melder fra til Folkeregisteret om endring av sivilstatus?
 15. Jeg er utenlandsk statsborger. Kan jeg søke om separasjon eller skilsmisse i Norge?
 16. Jeg er norsk statsborger bosatt i utlandet. Kan jeg søke om separasjon og skilsmisse i Norge?
 17. Hvor lang saksbehandlingstid er det på en søknad om separasjon eller skilsmisse?

 

Hvilke krav stilles for å få separasjon?

Etter ekteskapsloven § 20 kan en ektefelle som ikke vil fortsette samlivet kreve separasjon. Har ektefellene felles barn under 16 år, må det legges ved gyldig meklingsattest som ikke er eldre enn seks måneder når søknaden sendes inn. Mekling kan gjennomføres på familievernkontor eller hos annen godkjent mekler. For ekteskap inngått i utlandet, må vigselsattest legges ved.

Hva er vilkår for å få skilsmisse etter en separasjon?

Ekteskapsloven § 21 fastsetter at det kan søkes om skilsmisse tidligst ett år etter at separasjonsbevilling ble gitt. Det er et vilkår at ektefellene har bodd fra hverandre i separasjonstiden og ikke har gjenopptatt samlivet. Samliv i en overgangstid eller kortvarige forsøk på å ta opp samlivet kan aksepteres. For å vurdere dette, ber Statsforvalteren om en vitneerklæring som viser datoen for når ektefellene flyttet fra hverandre.

Kan vi få skilsmisse uten å søke om separasjon først?

Etter ekteskapsloven § 22 kan dere kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst to år. Dere må legge ved en gyldig meklingsattest for felles barn under 16 år, og vigselsattest dersom ekteskapet er inngått i utlandet. Det må også legges ved vitneerklæring som viser datoen for når dere flyttet fra hverandre.

For at Statsforvalteren skal kunne behandle søknaden må dere i tillegg være enige om at dere har bodd fra hverandre i minst to år. Dersom dere ikke er enige, blir søknaden avvist. I et slikt tilfelle må dere enten søke om separasjon først, eller bringe saken inn for domstolen.

Kan vi bo i samme hus under separasjonstiden dersom vi bor i hver vår etasje?

Nei. Det er ikke tilstrekkelig at dere bor på egne soverom i hver deres etasje. Det kreves to atskilte boenheter, som for eksempel dersom dere bor i hver sin leilighet i samme hus.

Hvor lenge kan vi vi bo sammen etter at vi har fått innvilget separasjon ?

I praksis har det blitt akseptert en overgangsperiode på 8-9 uker fra separasjonsbevillingen ble gitt, men Statsforvalteren gjør en konkret vurdering i hver enkelt sak. I vurderingen ser vi på om dere har bodd så atskilt som mulig i avviklingsperioden, om dere har hatt atskilt økonomi, hensyn til felles barn og eventuelle andre hensyn.

Hva skjer dersom vi har bodd for lenge sammen i separasjonstiden?

Skilsmissesøknaden blir avslått og dere får tilbake sivilstatus som gift. Dere må søke om separasjon på nytt eller søke direkte om skilsmisse dersom dere har bodd fra hverandre i minst to år på søknadstidspunktet.

Er det tilstrekkelig at vi har bodd fra hverandre ett sammenhengende år når vi søker om skilsmisse, selv om vi ikke flyttet fra hverandre innen rimelig tid?

Nei. Dere må flytte fra hverandre innen rimelig tid etter at separasjonsbevilling ble gitt, og bo fra hverandre minst ett år fra det tidspunktet. Eksempelvis er det ikke akseptert at dere flytter fra hverandre i to år etter at bevilling ble gitt, bor fra hverandre i ett år, og deretter søker om skilsmisse.

Får vi automatisk skilsmisse etter ett års separasjon?

Nei. Dere må selv søke om skilsmisse tidligst ett år etter at separasjonsbevilling ble gitt.

Skal vi melde fra dersom vi flytter sammen igjen i separasjonstiden?

Ja, en slik melding skal sendes til Folkeregisteret.

Kan jeg signere elektronisk dersom jeg er enig i separasjon- eller skilsmissesøknaden som min ektefelle har sendt inn?

Ja. Istedenfor å signere brevet du mottar fra oss, kan du sende inn en egen søknad i vår elektroniske løsning. Du trenger ikke å sende inn nye vitneunderskrifter. Du kan skanne eller ta bilde av siden «Bekreftelse på at vedlegg er mottatt» som du finn i brevet fra oss, og legge ved søknaden. Nærmere veiledning finner du i brevet fra oss.

Hvem kan være vitne på vitneerklæringen og i søknadsskjemaet for separasjon og skilsmisse?

Alle over 18 år kan være vitne, også slektninger. I vitneerklæringen må vitnene kjenne til at ektefellene har bodd fra hverandre. I søknadsskjemaet må vitnene kunne stadfeste at det er ektefellene som har signert søknaden. 

Må vi gjøre opp det økonomiske før vi søker om separasjon eller skilsmisse?

Nei. Det er ikke nødvendig at dere er enige om det økonomiske oppgjøret før dere søker.

Får jeg kopi av brevene som sendes til min ektefelle?

Ja. Du får kopi av brev for å bli orientert. Du trenger ikke å foreta deg noe mer i saken dersom du står som kopimottaker.

Hvem melder fra til Folkeregisteret om endring av sivilstatus?

Statsforvalteren melder fra til Folkeregisteret når separasjon- eller skilsmissebevilling blir utsendt.

Jeg er utenlandsk statsborger. Kan jeg søke om separasjon eller skilsmisse i Norge?

Etter ekteskapsloven § 30b kan du søke om separasjon eller skilsmisse i Norge dersom du eller din ektefelle har tilstrekkelig tilknytning til landet. Normalt kreves det at minst en av dere er fast bosatt her. For EØS-borgere er det som hovedregel krav om varig oppholdstillatelse etter fem års sammenhengende lovlig opphold. For andre er kravet normalt minst to års opphold basert på gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I andre tilfeller gjør Statsforvalteren en konkret vurdering av hvor sterk tilknytningen er.

Jeg er norsk statsborger bosatt i utlandet. Kan jeg søke om separasjon og skilsmisse i Norge?

Ekteskapsloven § 30b fastsetter at du i visse tilfeller kan søke om separasjon og skilsmisse i Norge, selv om du ikke er bosatt her. Det gjelder dersom:

 • Ektefellen din er bosatt i Norge, eller
 • Du kan dokumentere at du på grunn av statsborgerskapet ditt ikke vil kunne reise sak i landet du bor, eller
 • Dere begge er norske statsborgere og ektefellen din ikke motsetter seg at saken blir behandlet her, eller
 • Dere søker om skilsmisse etter å ha fått separasjon i Norge, eller
 • Ekteskapet er inngått i Norge, og at du kan godtgjøre at du ikke vil kunne reise sak i det landet du er bosatt

Hvor lang saksbehandlingstid er det på en søknad om separasjon eller skilsmisse?

Dersom dere søker sammen og det ikke er noen mangler i søknaden, er saksbehandlingstiden ca 3 uker.

Dersom det kun er den ene parten som søker, kan saksbehandlingen ta fra 5 uker til 5 måneder avhengig av hvor den andre parten befinner seg. I noen tilfeller kan saken ta enda lengre tid.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.