Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samordning av kommunerettede tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er Fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det planlagte statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning mellom Fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter og samordning mellom statlig tilsyn og kommunenes egenkontroll.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.03.2018

Samordningsplikten omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de plikter kommunen har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Kommuneloven stiller tydelige krav til både Fylkesmannens samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndigheten når det gjelder planlagte tilsyn med kommunesektoren. Loven gir blant annet Fylkesmannen mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at alle statlige tilsynsmyndigheter i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlete statlige tilsynet og til relevante forvaltningsrevisjoner i kommuner og fylkeskommuner.

I Agder foregår det konkrete samordningsarbeidet i «Fylkesmannens tilsynsforum». Dette er en møtearena for alle statlige etater som har tilsynsoppgaver rettet mot kommunene. Her møter også revisjonsdistriktene og kontrollutvalgssekretariatene i Agder, samt KS Agder. Tilsynskalenderen er vårt viktigste praktiske samordningstiltak og er hovedtema i forumets møte i november hvert år. Tilsynsforumet har også et møte i mai/juni som har fokus på erfaringene fra tilsynsvirksomheten og på å sikre kompetanseoverføring mellom etatene.

Fra 2020 skal Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Her kan du lese mer om den nye nasjonale tilsynskalenderen fra 2020.

Her kan du lese mer om samordning av tilsyn til og med 2019.

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser for kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten: 

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/ fylkeskommunen og Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.