Om oss

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Publisert 28.09.2012, Sist endret 28.09.2023

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Vi kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

  • Statsforvalteren er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som sektormyndighet representerer Statsforvalteren flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn.
  • Statsforvalteren er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.
  • Statsforvalteren er regional samordningsmyndighet for staten. Statsforvalteren skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene.
  • Som regjeringens representant i fylket skal Statsforvalteren arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket.
  • Statsforvalteren skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Statsforvalteren har også oppgaver for Kongehuset. Vi er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).