Høring: Fjerning av krypsiv i Kvinavassdraget

Høringsfrist:
16. august 2022 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknader om å fjerne krypsiv på flere lokaliteter i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune.

Publisert 29.06.2022

Agder fylkeskommune søker på vegne av prosjektet «Krypsiv på Sørlandet» om tillatelse til å fjerne krypsiv ved 29 lokaliteter i Kvinavassdraget i Kvinesdal kommune. Det søkes om klipping og harving. Bruk av lenser for å samle opp plantematerialet er foreslått i søknadene. Oppsamlet plantematerialet skal enten legges på land eller leveres til et lovlig avfallsanlegg. Ifølge søknadene skal ikke sediment fjernes. Det er tidligere gjort tiltak ved enkelte lokaliteter. Siden det er aktuelt å gjøre tiltak flere ganger ved samme lokalitet, søker Agder fylkeskommune om at tillatelsen skal gjelde i syv år.

Statsforvalterens miljøvernavdeling behandler søknad om fjerning av krypsiv etter forurensningsloven § 11, jf. forurensningsloven § 7. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. forurensningsloven § 16. 

Du finner søknadene med vedlegg til høyre på denne siden. 

Høringsfrist er 16.08.2022. Eventuelle merknader med saksnummer 2022/5811 sendes til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.