Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny nasjonal tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren

Fra 2020 har Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter tatt i bruk en ny felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 15.04.2020

Kalenderløsningen legger opp til at Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter kan registrere planlagte tilsyn og at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte forvaltningsrevisjoner. Når statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner er gjennomført, legger løsningen opp til at tilsyns- og revisjonsrapporter kan lastes opp.

Tidspunktet for når tilsynene er ferdig samordnet kan variere mellom de enkelte Fylkesmannsembetene. I et gitt tidsrom i samordningen kan kommunen/fylkeskommunen ved behov gi tilbakemelding til Fylkesmannen på om tidspunktet for tilsynet passer inn i deres planlegging og om den samlede tilsynsbelastningen er akseptabel for kommunen.

Etter at tilsynene er ferdig samordnet kan også de som ikke er brukere av tilsynskalenderen følge med på hvilke tilsyn som er planlagt i sin og andre kommuner.

Når samordning og koordinering av statlig tilsyn er gjennomført, vil informasjon om hvilke tilsyn som er planlagt i de ulike kommunene bli gjort tilgjengelig på kalenderens forside (se lenke til høyre).

Kommunene og fylkeskommunen informeres i brevs form når samordnet kalender blir publisert.

I Agder registrerer normalt disse etatene/avdelingene planlagte tilsyn i tilsynskalenderen:

 • Fylkesmannens fagavdelinger:
  • Utdannings- og barnevernsavdelingen
  • Helse- og sosialavdelingen
  • Beredskapsstaben
  • Landbruksavdelingen
  • Miljøvernavdelingen
 • Arbeidstilsynet
 • Mattilsynet
 • Arkivverket
 • Kartverket

I tillegg registrerer de to kontrollutvalgssekretariatene i Agder (Agder Sekretariat og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Vetaks)) innspill til planlagte forvaltningsrevisjoner.