Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall

Høringsfrist:
31. august 2021 23.59

Norva24 Sørmiljø søker Statsforvalteren om endring i utslippstillatelse etter forurensningsloven for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall på Holskogen i Kristiansand kommune. Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes oss innen 31. august 2021.

Publisert 09.07.2021

For mottaksanlegget søker Norva24 Sørmiljø om økte rammer for mottak og mellomlagring av flere fraksjoner farlig avfall. Det søkes også om å utvide tillatelsen til å omfatte de to nye avfallstypene organiske løsemidler uten halogen og maling/lim/lakk.  

For behandlingsanlegget søker bedriften om økte rammer for mottak og behandling av slam og sand fra oljeavskillere. Mottatte masser på anlegget behandles gjennom utendørs rankekompostering (se søknaden for detaljer om metoden). Mottakskontrollen ved anlegget skal sørge for at anlegget bare mottar masser som er egnet for kompostering, og hele anlegget har støpt dekke i fiberarmert betong.

Avløpsvann fra anleggene går gjennom oljeutskiller før påslipp til kommunalt avløpsnett. Det forventes ikke at de omsøkte endringene vil medføre økte ulemper med støy eller lukt.

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 36-5 til 36-8 legges søknadene ut til offentlig høring i perioden 09.07.2021 til 31.08.2021. 

Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no.

Høringsfrist:
31. august 2021 23.59