Høring: Søknad om endring av tillatelse for Svindland AS

Høringsfrist:
15. juli 2021 23.59

Svindland AS søker Statsforvalteren om endring av utslippstillatelse etter forurensningsloven. Virksomheten søker om midlertidig endring av grenseverdier for fosfor og suspendert stoff i utslipp til Lundevatn. 

Høringsfrist er 15.07.2021. 

Publisert 09.06.2021

Svindland har en utslippstillatelse for sin kjøttbearbeidende virksomhet med utslipp til Lundevannet i Flekkefjord kommune. Bedriften har produksjonsramme for inntil 1000 tonn pølse per år. Utslipp fra pølsefabrikken består av hovedsakelig organisk stoff og fett, men Statsforvalteren har også fastsatt grenseverdier for fosfor, suspendert stoff, pH m.m. i den gjeldende utslippstillatelsen fra 2019.

Svindland AS og Flekkefjord kommune er nå i dialog om å på ny lede industriavløpsvannet til det kommunale renseanlegget (Sira renseanlegg), og vurderer et samarbeid mellom flere aktører for å etablere en pumpeledning i grøft frem til kommunalt anlegg. Dersom dette blir en realitet, vil den gitte utslippstillatelsen falle bort. I påvente av at dette blir avklart, ønsker Svindland å utsette de planlagte optimaliseringstiltakene og rensetrinn ved bedriften. Gjenstående optimaliseringstiltak er rensetrinn for felling av fosfor, samt sedimentering av suspendert stoff.

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 36-5 til 36-8, legges søknad om endring av utslippstillatelse etter forurensningsloven ut til offentlig høring. Frist for innspill er 15.07.2021. Søknaden er tilgjengelig til høyre på denne siden, her finner du også gjeldende tillatelse.  

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no