Søknad om utslippstillatelse for rotenon for bekjempelse av gjedde i Gillsvannet i Kristiansand kommune

Høringsfrist:
31. mai 2021 23.59

Miljødirektoratet har lagt ut søknad fra Statsforvalteren i Agder om rotenonbehandling av Gillsvann i Kristiansand kommune på høring. Søknaden kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettside. Høringsuttalelser kan sendes inn samme sted. Frist for høringsuttalelse er 31. mai 2021.

Publisert 30.04.2021

Mer om søknaden:

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) søker Miljødirektoratet om kortvarig bruk av CFT Legumin (rotenon) til å fjerne gjedde i Gillsvannet. Tiltaket skal sikre at gjedde ikke sprer seg til laksevassdragene Tovdalselva og Otra, samt til en rekke sjøaurebekker i området og for å sikre lokal aure og abborbestand. Det søkes om utslippstillatelse for CFT-Legumin tilsvarende en konsentrasjon på 23 µg/l i de vannvolum som skal behandles.

Gjedde er en effektiv rovfisk som spiser annen fisk. Spredning av gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne fiskebestander i Norge. Gjedde er listet i Artsdatabankens fremmedartsliste, og er vurdert til å kunne ha negativ effekt på naturlige habitater og økosystemer, stedegne fiskestammer og andre virveldyr og genetisk mangfold. I tillegg kan gjedde være en mulig vektor for sykdommer og parasitter. Gjedde i Gillsvannet ble trolig introdusert i 2018. Den har allerede desimert lokal sjøørret og abborbestand. Den er en reell trussel mot laks i Tovdalselva samt Otra. Skulle gjedde etablere seg her vil dette ha stor konsekvens for laks og sjøørret i de to elvene samt ha stor betydning for fiskerelatert virksomhet i området.

Faren for at gjedde sprer seg til nærliggende laksevassdrag er stor, reell og fare for spredning øker med tiden det tar før behandling igangsettes. Det haster derfor med å få satt i gang rotenonbehandling av vannet.

Rotenonbehandling med CFT-Legumin er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne gjedda. Vi regner med at en behandling utrydder all fisk i innsjøen. Det vil fortsatt være sjøørret fra vassdraget i fjorden et par år etter behandling. Disse vil vandre opp og gyte i vassdraget og gi grunnlag for å bygge opp den stedegne bestanden igjen. I vannet er det også karuss og suter. Disse er å betrakte som innførte arter som i utgangspunktet bør utryddes. Stingsild og ål vil re-innvandre fra sjøen kort tid etter en behandling. Abbor kan re-innvandre fra ovenforliggende tjern, alternativt må utsettingsmateriale hentes i nabovann.

Det søkes om tillatelse til bruk av i størrelsesorden 4874 liter CFT-Legumin (rotenon) eller en tilsetning som sikrer en behandlingskonsentrasjon på 23 µg/l i de vannvolumene som skal behandles. Dersom økt vannstand eller nye vannkjemiske prøver tilsier at det må behandles dypere enn 10 meter for å være sikker på å fjerne all gjedde, kan mengden måtte økes. Veterinærinstituttet vil gjennomføre behandlingen og justere behov for rotenon ut fra målinger av vannstand rett forut for dosering.

Fullstendig søknad finner du på Miljødirektoratets nettside (høringsnummer2020/9825). Høringsuttalelse skal gis på samme sted. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 31. mai 2021.