Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
23. april 2021 23.59
Gammel eikeskog i Kjetevannsfjellet naturreservat.
Gammel eikeskog i Kjetevannsfjellet naturreservat. Foto: Torbjørn Høitomt, Biofokus.

Statsforvalteren i Agder har varslet oppstart av arbeid med verneplan for tre skogområder i Lyngdal, Evje og Hornnes og Froland kommuner. Alle de tre områdene er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Publisert 06.04.2021

Områdene som nå er i verneprosess, ligger ved Morsfjellet i Lyngdal kommune, på Kjetevannsfjellet i Evje og Hornnes kommune og på Homstølheia og Rypeknuten i Froland kommune. Skogområdene er varierte, både i skogtyper, sammensetning og alder på skogen. På Homstølheia og Rypeknuten finner vi verneverdig ospedominert skog, gammel eikeskog, litt rik edelløvskog samt noe gammel lavlandsgranskog og gammel høyereliggende furuskog. Kjetevannsfjellet er et område der vi for det meste finner blandingsskog, men også kvaliteter knyttet til gammel ospedominert skog og den sjeldne skogtypen lågurtedelløvskog. Begge disse to områdene har et stort artsmangfold av sopp og lav knyttet til død ved av eik, furu og osp. I området ved Morsfjellet finner vi nesten bare rik edelløvskog (alm-lindeskog). Området domineres av alm, spesielt i sør, eik og lind. Det finnes mye død ved i området, og det er viktig for en del krevende planter som vårmarihånd, sanikel, firblad, myske og kranskonvall.   

Alle de tre foreslåtte naturreservatene vil dekke opp viktige mangler i skogvernet i Agder innenfor skogtypene rik edelløvskog, ospedominert skog og gammel eikeskog.

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. De tre naturreservatene har alle kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern- ordningen innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må tas hensyn til i den videre verneprosessen for det enkelte området.

Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til vårt postmottak sfagpost@statsforvalteren.no innen fredag 23.04.2021. Vi ber om at innspill merkes med vårt arkivsaksnummer 2021/2614.