Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om etablering av gjenvinnings-stasjon i Sørlandsparken Øst

Høringsfrist:
19. februar 2021 23.59

Avfall Sør AS søker Statsforvalteren i Agder om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune. 

Publisert 21.01.2021

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 36-5 til 36-8 legges søknaden ut til offentlig høring.

Avfall Sør søker om årlig mottak av inntil 29 772,3 tonn avfall hvorav 1 772,3 tonn er farlig avfall. Mengde farlig avfall som ønskes mellomlagret til enhver tid er maksimalt 112,7 tonn. 

Ifølge søknaden skal det ikke forekomme aktiviteter ved gjenvinningsstasjonen som i noen særlig grad skal kunne føre til forurensningsspredning. Håndtering og sortering av avfall er i hovedsak planlagt under tak, og det skal benyttes tette beholdere/containere til oppbevaring av avfall. Noen avfallstyper som hage/park og betong/porselen/keramikk vil kunne lagres under åpen himmel.

Hele området skal bestå av tette flater, og overflatedreneringen, samt takvann, samles sammen for utløp mot kum og videre mot Grashavet.

Søknaden er til offentlig høring frem til 19.02.2021.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal, eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no.