Nytt navn på fylkesmannsembetet

Fra 2021 er vi Statsforvalteren i Trøndelag. Regjeringen har bestemt å endre navn på fylkesmannen. Den nye benevnelsen på embetet er ‘statsforvalteren i...’ og tittelen på øverste leder blir ‘statsforvalter’. 

Publisert 26.10.2020

- Statsforvalter er en benevnelse som tydeliggjør embetets ansvar som statlig myndighet i fylket, sier Frank Jenssen – fylkesmann, men snart statsforvalter i Trøndelag. - Våre mange oppdrag for innbyggere, kommuner og samfunnsutvikling består. Den jobben skal vi gjøre med like mye engasjement og kompetanse som før. Vår ambisjon er å bidra til at Trøndelag er et bra sted å bo, vokse og virke for alle, også når navnet endres til Statsforvalteren i Trøndelag, sier Jenssen. 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup offentliggjorde det nye navnet mandag. Navnet statsforvalter gjelder fra 1. januar 2021.   

- Mange har vært spent på det nye navnet, og jeg er glad for at det nå er tatt en beslutning. Å få en avklaring på benevnelsen av statens fremste representant er viktig, både for våre 270 ansatte i Trøndelag og for alle vi samhandler og samarbeider med, sier Jenssen.  

Statsforvalteren vil fortsatt ha ansvar for å se til at statlig politikk settes ut i livet, eksempelvis gjennom å veilede kommuner, ivareta rettssikkerhet for enkeltinnbyggere og føre tilsyn med viktige tjenester.   

– Vi har kompetente ansatte som gjør en viktig jobb hver dag innen mange fagområder, sier Jenssen, som kan ramse opp helse, oppvekst, landbruk, miljø, reindrift, vergemål, kommuneøkonomi, beredskap og mye annet.   

- Den positive relasjonen vi har med kommuner, fylkeskommuner og andre aktører i Trøndelag endres heller ikke med nytt navn. Vi skal fortsatt være et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter, sier Jenssen  

- Fra Trøndelag oversendte vi flere alternative forslag til departementet, hvorav ett var «statsforvaltningen i...». Regjeringens beslutning ligger nært opptil dette, men jeg vil for egen del si at statsforvalter en forbedring av vårt innspill, sier Frank Jenssen  

- Navnet statsforvalter ivaretar alle de viktige hensynene vi var opptatt av i høringsrunden: Synliggjøring av embetet som statens fremste representant i fylket, det er ikke begrensende med tanke på oppgaver og det legger grunnlag for mindre sammenblanding med fylkeskommunen. I tillegg er det selvsagt kjønnsnøytralt, noe som var selve utgangspunktet for å endre navn, sier Jenssen.

Utdrag fra Fylkesmannen i Trøndelags høringsbrev til KMD av 3. juli 2020:  

  • Nytt navn bør bidra til å synliggjøre embetet og dets leder som statens fremste representant i regionen og vår tilknytning til stat og sentrale styringsmakter. Samtidig må navnet ikke hindre forståelsen av embetets unike og todelte rolle – å virke til både statens og fylkets beste.  
  • Nytt navn bør være robust med tanke på fremtidige endringer i oppgaveportefølje.  
  • Ordet ‘fylke’ bør trolig ikke være fremtredende i nytt navn. Det er mange som (forståelig nok) blander sammen fylkeskommunen og fylkesmannen. Fylkesmannen har lengre historie enn fylkeskommunen, men når det er besluttet å endre navn på fylkesmannen er det en mulighet til å skape større allmenn forståelse for de to organenes ulike roller og oppgaver.  
  • Det er kanskje – men ikke nødvendigvis – en fordel om det er en språklig sammenheng mellom det nye navnet på embetet/organisasjonen og tittelen på dets øverste leder.  

Steinkjer 26. oktober 2020