Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019, se punkt 1 i vedlagte rundskriv V-002/19B av 24. januar 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd eller levere korrigert oversikt er 13. september 2019.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 21.08.2019

På bakgrunn av spesielle omstendigheter i 2019 har Barne- og familiedepartementet besluttet at krav om statstilskudd som har blitt avvist fordi tros- eller livssynssamfunnet ikke har overholdt kravfristen, likevel skal behandles.

Departementet har i tillegg bestemt at tros- og livssynssamfunn som har unnlatt å kreve tilskudd for 2019 fordi kravfristen hadde løpt ut, skal få mulighet til å fremme et krav for 2019. Den nye fristen for å kreve tilskudd er 13. september 2019.

Fristen for å sende eller levere inn korrigert oversikt i 2019 forlenges til 13. september 2019, se departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/.

Krav om tilskudd skal fremmes på vanlig måte, se punkt 3 i rundskriv V-002/19B.

Kravskjema og en CD eller minnepinne som inneholder tros- eller livssynssamfunnets medlemsliste, skal sendes eller leveres til Fylkesmannen.

Vi anbefaler bruk av minnepinne fordi det er enklere å overføre filen til en minnepinne enn til en CD.

Vi anbefaler på det sterkeste at tros- og livssynssamfunn som sender tilskuddskravet i posten, benytter rekommandert postsending, blant annet fordi samfunnet dermed vil ha dokumentasjon på at kravfristen er overholdt.

Kravskjemaet finner du på høyre side, det kan også lastes ned på Barne- og familiedepartementets nettsider. Medlemslisten som skal legges ved kravet, skal kun inneholde medlemmenes 11-sifrete fødselsnummer, og de skal listes fortløpende nedover, ett på hver linje. Eksempel:

01087211111

01087222222

01087233333

En ren tekst-fil (.txt) eller en Excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

Den nye kravfristen er ufravikelig. Det betyr at krav som postlegges eller leveres til Fylkesmannen etter 13. september 2019, vil bli avvist. Avvises kravet om statstilskudd, vil samfunnet heller ikke motta kommunale tilskudd for 2019.