Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon om fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Viktig informasjon: Fast kravfrist 1. mars.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 02.08.2018

Fast frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars.(Faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første på følgende hverdag.)

Kravet må være postlagt eller levert til Fylkesmannen senest den dagen fristen løper ut. Rekommandert postsending anbefales for tros- og livssynssamfunn som sender kravet i posten.

Kravfristen kan ikke fravikes. Dette betyr at tros- og livssynssamfunn som ikke overholder fristen, vil få sitt krav om statstilskudd avvist. Avvises kravet om statstilskudd, vil tros- eller livssynssamfunnet heller ikke motta kommunale tilskudd.

Hvert tros- eller livssynssamfunn bør innrette seg slik at sykdom, reisefravær, personalendringer, dataproblemer etc. ikke hindrer det i å overholde kravfristen.

Medlemslisten som skal legges ved kravet om tilskudd, skal kun inneholde fødselsnummer for personer som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet den 1. januar i det aktuelle tilskuddsåret.

Kravet om tilskudd kan dermed sendes eller leveres til Fylkesmannen allerede i  januar.

Kulturdepartementets rundskriv V-1B/2017, som blant annet gir informasjon om hvordan tros- og livssynssamfunnene skal kreve tilskudd og om medlemslisten som skal legges ved kravet, er permanent tilgjengelig på Kulturdepartementets nettsider. Det samme er kravskjemaet som tros- og livssynssamfunnene skal benytte.

Fylkesmannen kommer ikke lenger til å videresende Kulturdepartementets rundskriv og kravskjema til samtlige tros- og livssynssamfunn i sitt ansvarsområde hvert år. Fra og med 2019 vil tros- og livssynssamfunnene dermed ikke få tilsendt noen form for påminnelse om kravfristen på begynnelsen av året.

Informasjon om tilskuddsordningen, rundskriv, kravskjema og årsmeldingsskjema er tilgjengelig på:

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskuddtil-tros--og-livssynssamfunn-20/id455417/