Kommunalt rusarbeid- ny innretning

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommune. Søker kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e). Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker og mottaker av tilskuddet.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Publisert 24.10.2023

Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. 

Statsforvalter forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning 

Søknad og rapporteringsfrist er 1.mars 2024.

 

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Styrke bruker- og pårørendemedvirkning

For å understøtte målene på rusfeltet må brukere og pårørende ha en framtredende rolle i arbeidet og i utviklingen for å sikre tilbud som ivaretar deres behov på en god måte. Det trengs et systematisk samarbeid mellom sektorer og mellom offentlige tjenester og frivillige/ideelle organisasjoner. Det må skapes bærekraftige strukturer og tjenester som bidrar til å forebygge rusmiddelproblemer, og som sikrer gode tjenester i tiden framover.

Derfor skal tilbud det gis tilskudd til utvikles og evalueres sammen med brukere og pårørende. Ved tildeling av midler prioriteres tilbud som dokumenterer høy grad av brukermedvirkning og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige/ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Små kommuner oppfordres til å vurdere interkommunalt samarbeid om utvikling av tilbud. Kommunen kan ved samarbeid med andre aktører om tilbudet, søke om tilskudd til å dekke utgifter for disse.

Etablere oppsøkende virksomhet - særlig rettet mot barn og unge

Det er også et prioritert formål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende arbeid, særlig rettet mot barn og unge. Derfor styrket regjeringen ordningen med 20 mill. kroner i 2023. Dette ses i sammenheng med den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet. Hensikten er å forebygge psykiske helseproblemer og begrense skadene som rusmiddelbruk kan medføre gjennom tidlig identifisering og intervensjon, henvisning til behandlings- og oppfølgingstilbud og gjennom økt tilstedeværelse i ungdomsmiljøer. Oppsøkende team/utekontakter bør være tverrsektorielle og flerfaglige, eksempelvis med medarbeidere både fra helsetjenesten og sosialtjenesten.

Sammenheng med regjeringens øvrige satsinger

Ordningen ses sammenheng med øvrige tilskuddsordninger over Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger og tilskuddsordninger som ligger til andre sektordepartementer på velferdsområdet.

Regjeringen har i 2023 lansert Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033), Folkehelsemeldingen og ungdomsgarantien. Disse peker fremtidig retning og vil ha betydning for rusfeltet, og som kommunene kan se til i utviklingen av sitt rusarbeid. Det vises også til pågående arbeid som  stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet,  Nasjonal helse- og samhandlingsplan,  tillitsreformen mfl. I alle regjeringens satsinger vektlegges bruker- og pårørendemedvirkning, og særlig barn og unges stemme, som er viktige for utvikling av både forebyggende og helsefremmede innsats og gode tjenestetilbud.

Se fullstendig regelverk (PDF)

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommune. Søker kan velge å utvikle tilbud i samarbeid med andre kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre frivillige og ideelle aktører og/eller offentlige tjenester. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap med samarbeidspartner(e). Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal stå som søker og mottaker av tilskuddet.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2024 23:59