FylkesROS Oslo og Viken er klar

- Risiko- og sårbarhetsanalysen for Oslo og Viken (FylkesROS) skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Publisert 10.05.2022

FylkesROS gir oversikt over risiko og sårbarhet i fylkene slik Statsforvalteren er pålagt gjennom Statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks. FylkesROS er et felles prosjekt mellom regionale og lokale aktører og prosessen med å utarbeide analysen har en verdi i seg selv og ble påbegynt i 2019.

Statsforvalteren har ansvar for å samordne, holde oversikt og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor eget ansvarsområde. Som en del av samordningsansvaret, skal Statsforvalteren ha oversikt over risiko og sårbarhet i sitt geografiske ansvarsområde og hvilke forhold som kan påvirke fylkene.

Vurderer uønskede hendelser 

ROS-analysen skal danne grunnlaget for å forebygge hendelser, håndtere hendelser og styrke samordningen av det regionale og lokale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og
krisehåndtering i Oslo og Viken. Det er vurdert totalt 11 uønskede hendelser med hensyn på konsekvens, sannsynlighet og usikkerhet i FylkesROS. Resultatene etablerer et samlet risikobilde for Oslo og Viken. Hendelser, som blant annet 22. juli 2011, skredet i Gjerdrum i 2020 og pandemien i 2020-2022, danner viktig erfaringsgrunnlag for analysen.