Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

E-post til beredskapsstaben:
sfovberedskap@statsforvalteren.no 


23.04.2024

Skogbrannsesongen er her - vær varsom!

Det generelle bålforbudet startet 15. april og gjelder frem til 15. september. Nå er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi får en del spørsmål fra kommunene om følger av ekstremværet Hans som vi svarer ut. Spørsmålene og svar på disse kan gjelde flere kommuner og kan derfor være nyttige for andre å lese. 


16.08.2023

Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget gode råd til de som vender hjem til en bolig som er rammet av flom.


09.08.2023

Vi følger opp konsekvenser av ekstremværet «Hans»

Det er rapportert om hendelser som oversvømmelser, jordras og behov for evakueringer i Oslo og Viken. Selv om regnet avtar, er IKKE hendelsen over.


07.08.2023

Nødvarsel på mobil til kommuner hvor det er utstedt rødt farevarsel

Statsforvalteren melder nå inn områder på rødt nivå for fare for ekstremt mye regn, flomfare, flom- og jordskredfare. Det vil bli sendt ut nødvarsel til de kommuner som har fått utstedt rødt varsel. 


06.08.2023

Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel for flom og jord- og flomskred. Varselet varierer fra gult til rødt i Oslo og Viken.


26.05.2023

Stor skogbrannfare - vær varsom

Pent vær med stigende temperatur og lite nedbør gir økt fare for gress-, lyng- og skogbranner i vårt distrikt. 


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


09.03.2023

Kurset kommunenes kriseledelse

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har gjennomført kurs for kriseledelsen i kommunene med proaktiv stabsmetodikk som tema. Workshopen inneholdt også en øvelse for å prøve ut metoden.


28.02.2023

Ny fylkesberedskapssjef

Christine Huseby Torjussen har takket ja til stillingen som fylkesberedskapssjef og direktør for samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben vår.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel