Brøyting av skøytebaner på islagte vann

Foto: Gunnar Bjar.

Hvert år når isen legger seg får vi søknader om bruk av traktor eller ATV for brøyting av skøytebaner på islagte vann. Normalt gir vi ikke tillatelse til dette i naturvernområder. Det er kommunen som behandler saker som ikke berører verneområder. 

Publisert 07.01.2022

De siste årene har vi sett at interessen for å tilrettelegge for naturisbaner er stigende. Samtidig er det viktig å være klar over at det i utgangspunktet er forbudt å brøyte islagte vann med motorkjøretøy som f.eks. traktor, snøscooter eller ATV. Kommunen kan imidlertid åpne for at kommunen selv, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter preparer naturisbaner.

Høy terskel i naturvernområder

Ønsker du å bruke motorkjøretøy i et naturvernområde må du både ha godkjenning fra kommunen og en tillatelse som gir unntak fra verneforskriften i det aktuelle området. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for de fleste verneområdene i Oslo og Viken og kan gi slik dispensasjon dersom det ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Naturvernområdene i vår del av landet er allerede høyt belastet med ferdsel og annen menneskelig påvirkning. Den samlede belastningen gjør at det er høy terskel for å få tillatelse til å bruke motorkjøretøy i slike områder.

Søknadsprosessen kan bli lang

Hvis du representerer et hjelpekorps, idrettslag, turlag eller en turistbedrift, og vil brøyte skøytebane på et islagt vann, må du ta opp saken med kommunens administrasjon for å finne ut hva som gjelder i din kommune. Saksbehandlingen kan ta tid, så ta derfor kontakt med kommunen i god tid før sesongen begynner. Dersom du planlegger en skøytebane i et naturreservat, må du i tillegg søke til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Når du trenger tillatelse både etter naturvernforskrift og etter annet lovverk, følger det av naturmangfoldloven at avgjørelsen etter verneforskriften skal komme først.

Råd til de som vil søke om dispensasjon fra verneforskrift

Søknad om dispensasjon fra en naturvernforskrift, skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I praksis betyr det at du må tegne inn skøytebanen på et kart og vise hvor du kjører for å komme av og på isen. Du må også begrunne hvorfor dere ønsker å etablere akkurat denne banen, forklare hvilke alternativer som er vurdert og hvorfor banen ikke kan legges på et sted som ikke er vernet. Alle verneforskrifter inneholder en paragraf som beskriver formålet med vernet. Du må beskrive hvordan dere vil gå frem for å sikre at kjøringen ikke påvirker disse verneverdiene.

Hva med å brøyte for hånd?

Bruker du håndholdt utstyr regnes det ikke som motorferdsel og du trenger ikke å søke etter motorferdselsloven for å brøyte med for eksempel en enkel snøfreser. I naturvernområder må du allikevel ta hensyn til å ikke gjøres noe som fører til unødig forstyrrelse av dyrelivet eller skader vegetasjonen. Skal du brøyte en bane for hånd i et naturreservat må du derfor tenke på hvordan folk skal komme seg av og på isen uten å skade kantvegetasjonen. Arrangementer som samler mange mennesker (mer enn ca. 50 personer) er heller ikke tillatt uten dispensasjon. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.