Mange bønder vil søke om tilskudd etter produksjonssvikt

Bilvei og oversvømte arealer ved gårdsbruk
Flom ved Bromma, Flå Foto: Norges Bondelag.

Prognosen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken viser at det kan bli nærmere 3900 søknader fra bønder i våre fylker, og at tilskuddsbeløpet kan komme opp i nær 250 millioner for Oslo og Viken.

Publisert 08.09.2023

Været har skapt store utfordringer for matproduksjonen i Oslo og Viken og store deler av Sør-Norge i år. Både tørke og store nedbørmengder har skapt problemer. Juni var svært tørr og ga en svært dårlig førsteslått i store deler av fylket. For korn sådd i våres førte tørken til svært dårlig spiring. Når det kom nedbør i juli begynte mer korn å spire, noe som har ført til flere generasjoner korn i åkrene. I tillegg til tørken rammet også de store nedbørsmengdene i august hardt. Dette har ført til vanskelige og delvis umulige forhold for innhøsting mange steder.

Kommunene i Oslo og Viken anslår at minst 12 000 daa jordbruksjord har vært oversvømt, det meste er gras- og kornareal, men også noe potet- og grønnsaksarealer har stått under vann.

På grunn av produksjonssvikten melder mange kommuner, særlig i gamle Buskerud, om at fôrsituasjonen kan bli kritisk og føre til nedslakting av deler av besetningene i høst. Andre kommuner melder om tilnærmet normal fôrsituasjon, så variasjonen i Oslo og Viken er stor. Mange har høstet dårlige kornåkre til grovfôr, og mange prøver å berge halm til fôr.  

Usikre tall

Prognosene er usikre, blant annet fordi det ennå er det mye som ikke er høstet, både av korn og grovfôr. Prognosene baserer seg på tilbakemeldinger fra landbruksforvaltningen i kommunene våre, innmeldte skader fra bønder, og samtaler med i Norsk Landbruksrådgiving i vår region.

Landbruksdirektoratet ber årlig om prognoser for produksjonssviktordningen. Sammen med statsforvaltere i hele landet har Statsforvalteren i Oslo og Viken sendt inn endelig prognose for produksjonssvikt for 2023. Les sak om nasjonal prognose for produksjonssvikt hos Landbruksdirektoratet

Om tilskudd ved produksjonssvikt

Bønder kan søke om tilskuddet dersom de opplever produksjonssvikt som skyldes klimatiske årsaker man ikke kan sikre seg mot. Dette kan for eksempel være tørke, store nedbørmengder, frost og hagl. Man kan få tilskudd for produksjonssvikt utover 30 % av gjennomsnittsavlingen. Formålet er ingen inntektsgaranti, men skal bidra til å redusere økonomiske tap i klimatisk utfordrende år.

Søknadsfristen er 31. oktober. Søknadene forberedes av kommunene og behandles av statsforvalteren. Ordningen er en del av avtalen mellom næringsorganisasjonene i landbruket og Staten, som ett bidrag til å sikre norsk matproduksjon.
Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.