Hvaler kommunestyre må foreta nytt valg av formannskap

Statsforvalteren har etter kontroll avdekket at valg av medlemmer til formannskapet var i strid med kommunelovens krav om kjønnsbalanse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.06.2021

Etter kommuneloven § 27-1 kan Statsforvalteren kontrollere om et vedtak er lovlig, på bakgrunn av en lovlighetsklage fra minst tre medlemmer av kommunestyret, eller på eget initiativ dersom «særlige grunner» foreligger. Ordningen skal være en sikkerhetsventil til bruk hvis Statsforvalteren blir oppmerksom på saker hvor det er tvil om lovligheten, for eksempel gjennom henvendelser fra borgerne eller media, og det gjelder det ingen bestemt tidsfrist.

Statsforvalteren avdekket feil

Statsforvalteren har foretatt lovlighetskontroll på eget initiativ av Hvaler kommunestyrets vedtak av 17. oktober 2019 om valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskap. Vi ble gjort oppmerksom på saken etter en henvendelse fra Hvaler Frp om at formannskapet er ulovlig sammensatt, da kommunestyret ikke fulgte reglene om kjønnsbalanse i kommuneloven § 7-7 tredje ledd, ved valg av medlemmer og varamedlemmer.

Kommunen har uttalt seg om sin tolkning av kommunelovens krav til kjønnsbalanse, og anser at formannskapet er gyldig valgt.

Var mulig å velge inn flere kvinner

Statsforvalterens fant grunn til å kontrollere kommunestyrets vedtak, og avdekket feil ved vedtakets innhold som gjør det ugyldig. I vår vurdering viser vi til at det bare er der hvor det ikke er et tilstrekkelig antall medlemmer i kommunestyret av det underrepresenterte kjønn, uavhengig av partitilhørighet, at det ikke vil være mulig å oppnå kravet om kjønnsbalanse. I dette tilfellet var det mulig å velge inn flere kvinner til formannskapet, og valget av medlemmer til formannskapet var derfor i strid med kommunelovens krav om kjønnsbalanse.

Vi opphever derfor vedtaket, og Hvaler kommunestyre må foreta valget av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet på nytt.

Kontaktpersonar