Utvider muligheten til å gjennomføre møter på telefon

Siden møter i kommunestyrer og andre folkevalgte organer innebærer risiko for smitte, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt en midlertidig forskrift som skal gjøre det enklere å gjennomføre telefon- og videomøter i kommuner og fylkeskommuner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.03.2020

Det er avgjørende at kommunestyrer og fylkesting er i stand til å fatte raske beslutninger i den situasjonen vi står i.

Etter kommuneloven skal møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer i utgangspunktet skje ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. Møtene skal også være åpne for innbyggerne.

Loven har også regler om fjernmøter. Den nye forskriften vil i enda større grad legge til rette for at slike fjernmøter kan gjennomføres.

Den nye midlertidige forskriften åpner for at kommunene kan gjennomføre møtene via telefon eller videooverføring. I tillegg gjøres det unntak for kravet om at fjernmøter skal være åpne for innbyggerne, hvis det ikke lar seg gjennomføre teknisk.

Forskriften gjelder i utgangspunktet frem til 1. august 2020.

Her kan de lese mer om den midlertidige forskriften