Forventningsbrev til kommunene 2023

I brevet belyser vi nye tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.03.2023

Vi vil benytte anledningen til å berømme kommunene for innsatsen også i 2022. Vi har stor respekt for den innsatsen som legges ned i kommunene gjennom året.

Som kjent har statsforvalteren et overordnet ansvar for å:  

  • gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
  • ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
  • formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene, og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktoratet

På bakgrunn av vårt ansvar utarbeider vi blant annet årlige forventningsbrev til kommunene.

I brevet formidler vi informasjon om nye oppgaver og satsninger i nasjonal politikk som regjeringen har forventninger om til kommunene og oss for 2023. Forventningsbrevet erstatter ikke den løpende kommunikasjonen mellom staten og kommunene, men er et bidrag til å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.

Lenke til forventningsbrevet og vedlegget finner du under dokumenter oppe til høyre.