Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune

Høyringsfrist:
3. april 2023

Mustad Eiendom AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Lysakerelva i Oslo kommune. 

Publisert 08.03.2023

Sammendrag av søknaden

Mustad Eiendom AS planlegger å bygge en energisentral og legge inntaks- og utslippsledninger i Lysakerelva og ut i Lysakerfjorden. Inntaksledningen vil være et Ø800 mm PE rør på ca. 850 meter ut til en dybde på ca. 40 meter. Utslippsledningen er en Ø630 mm PE rør på ca. 550 meter som skal legges ut til en dybde på ca. 14 meter. I tillegg skal det etableres et reserve-utslipp, rett ved elva som kan brukes i forbindelse med pluggkjøring og kortere servicestopp på inntaks- og utslippsledning. Det er planlagt å grave ned ledningene i den nordlige delen av traseen langs med Lysakerelva. Når ledningene er kommet ut til elvemunningen og Lysakerfjorden er det tenkt at ledningene skal ligge direkte på havbunnen. Lysakerelva skiller Oslo og Bærum kommune. I dette prosjektet omhandles delen av Lysakerelva (østsiden) som befinner seg i Oslo kommune.

I forbindelse med gjennomføring av tiltaket søkes det om tillatelse til mudring av 6000 m3 (± 10 %) innenfor et areal på 12 000 m2 (± 10%) og utfylling av inntil 4000 m3 innenfor et areal på 1500 m2. Det er påvist forurensede sedimenter i tiltaksområdet, og det er planlagt å levere mudrede masser til godkjent mottak. For å begrense spredning av forurensning under mudre- og utfyllingsarbeidene planlegger tiltakshaver å etablere siltgardin, samt gjennomføre turbiditetsmålinger.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 03.04.2023. Uttalelser må sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelse med saksnummer 2022/40132. 

Høyringsfrist:
3. april 2023