Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Ragn-Sells AS avd. Jessheim – Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune

Høyringsfrist:
18. april 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 06.01.2023 mottatt søknad fra Ragn-Sells AS avd. Jessheim (heretter Ragn-Sells) om endring av sin tillatelse ved Hovinmovegen 158 (gbnr. 137/41) i Ullensaker kommune.

Publisert 13.03.2023

Bakgrunn

Ragn-Sells har tillatelse etter forurensningsloven til å motta, mellomlagre og sortere husholdningsavfall og næringsavfall inkludert elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall, samt drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Virksomheten er lokalisert på Gardermoen næringspark og ligger nært Oslo lufthavn Gardermoen og ved siden av E6.

Sammendrag av søknaden

Virksomheten søker om å endre tillatelsen til å øke mengden samtidig lagret farlig avfall fra 50 tonn til 120 tonn, å kunne lagre alle typer plast uten tak eller annet klimavern og at mengdebegrensningen på maks årlig mengde mottatt avfall (75 000 tonn) fjernes. Videre søker de om tillatelse for å starte med ulike avfallsbehandlinger:

  • kverning av blanda og ikke-impregnert trevirke utendørs
  • kutting av hardplast og næringsplast innendørs
  • pressing av papp, papir, alle typer plastprodukter og mineralull

Virksomheten begrunner de omsøkte endringene og aktivitetene i at dette vil redusere behovet for transport av avfallet til nedstrømsløsninger, da de kan få plass til mer avfall per transportenhet. De opplyser at det ikke vil etableres nye utslippspunkt til vann eller luft, og at det vil innføres tiltak for å redusere støvutslippet fra kverningen, slik at diffuse utslipp av støv vil bli tilsvarende dagens drift. Nærmeste bolig ligger ca. 400 meter fra anlegget, på andre side av E6. Virksomheten planlegger å bruke en kvern som har en gjennomsnittskapasitet på 40 tonn per time. De opplyser at støy fra kvernen vil variere fra 55 til 95 dB, avhengig av type avfall som kvernes og hvilken side av kvernen en måler støyen fra. Ragn-Sells mener kvernen ikke vil påvirke støybildet vesentlig og at det ikke vil være nødvendig med en støyutredning med mindre det kommer klager på støy.

Risikovurdering som virksomheten har utarbeidet av de nye omsøkte aktivitetene, følger med som vedlegg til denne høringen.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Ragn-Sells lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 18.04.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/1037».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høyringsfrist:
18. april 2023 23:59