Søknad om revidert tillatelse – Rokke avfallsanlegg i Halden kommune

Høyringsfrist:
1. juni 2020 23:30

Halden kommune søker Fylkesmannen om revidert tillatelse etter forurensningsloven for Rokke avfallsanlegg, gnr./bnr. 113/15 m.fl. i Halden kommune.

Publisert 21.04.2020

Bakgrunn

Halden kommune har tillatelse datert 10.12.2008 etter forurensningsloven til deponi- og avfallsaktivitet på Rokke avfallsanlegg i Halden kommune. Fylkesmannen har behov for å revidere dagens tillatelse slik at den er i overenstemmelse med dagens krav til denne type virksomhet. Vi har derfor bedt Halden kommune å gjennomgå alle sider ved sin virksomhet og sende inn en ny søknad.

Sammendrag av søknaden

Halden kommune søker om å videreføre dagens aktiviteter på Rokke avfallsanlegg:

  1. gjenvinningsstasjon og omlasting av husholdningsavfall
  2. deponi for ordinært avfall og inert avfall
  3. mellomlagring, sortering og kverning av hageavfall
  4. kverning av CCA- impregnert og kreosotimpregnert trevirke som er farlig avfall
  5. mottak av næringsavfall for sortering, mellomlagring og omlasting, og til dels deponering på stedet

Søknaden inneholder en liste av de avfallsfraksjoner og mengder det søkes om å motta ved anlegget, og en beskrivelse av hvordan og hvor de ulike fraksjonene skal håndteres (tabell 3.1 i søknaden).  Søknaden gjør rede for miljøtilstanden ved anlegget. Det vises også til planbeskrivelsen og konsekvensutredning fra Halden kommune sin regulering etter plan- og bygningsloven i 2011.

Fylkesmannen fikk i epost av 5.12.2019 delegert myndighet av Miljødirektoratet til også å behandle den delen av søknaden som omhandler behandling av farlig avfall, herunder impregnert trevirke.

Innenfor gjeldende reguleringsgrenser er det planlagt å flytte gjenvinningsstasjonen til beliggenhet nord på området. Deponi for ordinært avfall er, avhengig av oppfyllingstakt, planlagt utvidet mot sør og mot øst. 

Sigevann fra deponiet renses i dag i lokalt renseanlegg, og det slippes dermed ikke lengre til Unnebergbekken. Halden kommune har siden søknaden ble sendt til Fylkesmannen i mars 2018 oppgradert renseanlegget, og slipper det rensede sigevannet på kommunalt avløpsnett. Søknaden er vedlagt en foreløpig plan som viser prinsippene for planlagt ombygging, samt en statusoppdatering vedrørende renseløsningen. En kopi av påslippsavtale mellom Rokke avfallsanlegg og Halden kommune er også vedlagt. Halden kommune oppgir at det også er startet et arbeid med å sikre riktig håndtering av annet vann/overvann som kan være påvirket av avfallsvirksomheten.

Deponigassanlegget består av 40 gassbrønner, hvorav 9 gir målbare gassmengder. All deponigass går til fakling. Høy sigevannstand på det østre deponiområdet vurderes som sannsynlig årsak til at det ikke hentes ut mer gass.

Det oppgis at det ikke er mottatt klager på støy, støv eller lukt fra anlegget. For nærmere beskrivelser av miljøpåvirkninger som skadedyr, trafikk, anleggsvirksomhet mv. vises det til underlag for gjeldende reguleringsplan

Enkelte av aktivitetene ved Rokke avfallsanlegg vil, etter foreløpige vurderinger, være omfattet av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling. Norske myndigheter er gjennom EØS- avtalen pliktig å implementere disse konkusjonene for beste tilgjengelige teknikker (BAT) i tillatelser etter forurensningsloven for de avfallsaktiviteter som er omfattet, senest innen 10.08.2022. Fylkesmannen har derfor pålagt Halden kommune i eget brev å sende oss en vurdering av hvordan Rokke avfallsanlegg oppfyller konklusjonene.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Halden kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 01.06.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/56133».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.