Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde

Høyringsfrist:
22. januar 2020 23:30

Kongsberg Entreprenør AS søker Fylkesmannen om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde (gbnr. 143/1) i Kongsberg kommune.

Publisert 11.12.2019

Sammendrag av søknaden

Kongsberg Entreprenør AS søker om mottak, mellomlagring og behandling av stein, jord, betong og asfalt. Området er regulert til lett industri og lagervirksomhet. På Sevlemoen industriområde er det allerede etablert knuse- og sikteanlegg for produksjon av stein som reguleres etter forurensningsforskriftens kapittel 30.

Det søkes på samme eiendom om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av jord (harping), betong og asfalt (knusing). Det skal knuses 15 000 tonn/år med asfalt, stein og betong. I tillegg skal det harpes 2000 m3 jord. Overskuddsmassene kommer fra prosjekter og skal bli mottatt på Sevlemoen der de knuses og foredles. Massene kjøres ut igjen og gjenbrukes til nye prosjekter. Knusingen av massene skal foregå i perioden 15.03-15.05 og 15.09-15.11 hvert år. Virksomheten har utført miljørisiko- og støyvurdering for tiltaket det søkes om.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Kongsberg Entreprenør AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 22.01.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/5811».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.