Enslige mindreåriges rettssikkerhet på asylmottak

I vår årsrapport for tilsyn med mottak der det bor enslige mindreårige asylsøkere, oppsummerer vi et bekymringsfullt bilde av risiko. Våre tilsyn viser at barn og ungdom i en allerede sårbar situasjon, etter flukt og alene i landet, kan oppleve omsorgssvikt, overgrep, manglende sikkerhet og forsvinning fra mottak.

Publisert 08.02.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for å føre tilsyn med mottak der det bor enslige mindreårige asylsøkere, uansett hvor i landet mottaket ligger. Tilsynsordningen omfatter også enslige mindreårige asylsøkere med følgeperson som bor på ordinære asylmottak.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak, mens asylmottaket ved driftsoperatør utøver den daglige omsorgen på vegne av UDI. Statsforvalterens uavhengige tilsynsordning med mottakene ble etablert i 2022.

Vi skal etter utlendingslovens § 95 føre tilsyn med at omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak, utøves i samsvar med utlendingsloven og forskrift om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Statsforvalterens tilsyn fremgår nærmere av forskrift om tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

I kraft av rollen som tilsynsmyndighet mottar vi opplysninger og henvendelser gjennom vår egen tilsynsvirksomhet, via avtale om informasjonsutveksling med UDI, og fra andre. Vi bruker informasjonen i risikovurderinger for utvelgelse av mottak og tema for tilsyn, i tråd med Helsetilsynets veileder for tilsynsordningen.

Det siste året har vi i økende grad blitt bekymret for rettsikkerheten til enslige mindreårige som bor med følgeperson i ordinære asylmottak. Vi redegjorde for våre bekymringer i et brev til Helsetilsynet 10.10.23 (se vedlegg). Som følge av bekymringene våre prioriterte vi i 2023 tilsyn ved mottak der det bor enslige mindreårige med følgeperson. Omfanget av tilsynsaktiviteten må imidlertid økes for å kunne gi et mer helhetlig bilde av risiko og svikt i oppfølgingen av disse barna.

Antall asylmottak og plasser ved mottak har hatt en stor økning gjennom 2022 og 2023, i takt med tilstrømmingen av flyktninger til Norge. Ved utgangen av 2023 bodde det nesten 600 enslige mindreårige fordelt på cirka 60 mottak. Tilsynsordningen er imidlertid fortsatt dimensjonert for cirka 30 barn og to asylmottak.