Digitaliserer tjenestene rundt dødsfall

Digital gravferdmelding skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i anledning en gravferd. Tjenesten erstatter ikke eventuell kontakt med tros- og livssynssamfunn og begravelsesbyrå, men kan gjøre deg mer selvhjulpen og kobler også sammen aktører som har en rolle når noen dør.

Publisert 12.02.2024

Våren 2024 skal den første versjonen av digital gravferdmelding prøves ut i alle Vestfold-kommunene (Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg) og Bærum. Den første versjonen blir først og fremst til hjelp for personen som påtar seg ansvaret for gravferden.

I den digitale løsningen kan du for eksempel bestille begravelse eller kremasjon. I dag er dette valg du må gjøre i et papirskjema. Framtidige versjoner får flere funksjoner, og tjenesten skal etter hvert rulles ut i hele landet.

Uavbrutte tjenester

Digital gravferdmelding er et delprosjekt med bakgrunn i regjeringens digitaliseringsstrategi, som blant annet legger opp til å utvikle sammenhengende tjenester innen syv utvalgte livshendelser. Målet er at innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal oppleve sammenheng i tjenestetilbudet uavhengig av hvilke offentlige etater som står bak. En av disse livshendelsene er dødsfall og arv. Digital gravferdmelding og oppgjør etter arv er begge digitaliseringsprosjekt i denne sammenhengen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er prosjekteier

Digital gravferdmelding blir en nasjonal løsning som snakker sammen med lokal gravplassmyndighet via saksbehandlingsløsninger og fagprogrammer. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som er regional gravplassmyndighet for hele landet, leder utviklingen av digital gravferdmelding. Representanter fra lokale gravplassmyndigheter, kommuner, gravferdsbyråbransjen, tros- og livssynssamfunn og Digitaliseringsdirektoratet er med i referansegruppen. Barne- og familiedepartementet er oppdragsgiver.