20. november er FNs internasjonale barnedag

To barn som leker ute ved et tre
Statsforvalteren i Oslo og Viken jobber med barns rettigheter hver dag. Barnekonvensjonen står høyt på agendaen. Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I dag markerer vi FNs internasjonale barnedag. I år er det 20 år siden  barnekonvensjonen ble en del av norsk lov i 2003. 

Publisert 20.11.2023

Barnekonvensjonen er den konvensjonen som flest land har skrevet under på, og den består av 41 artikler. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken jobber med barns rettigheter hver dag. I mange av avdelingene våre jobber vi direkte eller indirekte med saker som handler om barn. Da er det viktig for oss å sørge for at barns rettigheter blir ivaretatt.

Vi tar barns rettigheter på alvor

I 2023 har vi barnekonvensjonsarbeid høyt på agendaen. Vi har blant annet opprettet en tverrfaglig gruppe av medarbeidere fra de ulike avdelingene i embetet. Gruppen har som oppdrag å sikre lik praksis når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, særlig barnets rett til å bli hørt i artikkel 12 og hensynet til barnets beste i artikkel 3.

Statsforvalteren er førsteinstans i flere ulike sakstyper. I disse sakene har vi ofte samtaler direkte med barn om deres syn på saken. Vi har hatt intern kompetanseheving og øvd på å snakke med barn i ulike situasjoner. I vårt arbeid synes vi det er flott å treffe barn, og vi ser hvordan barnas synspunkter er viktige når vi skal avgjøre noe som angår dem og deres hverdag. Vi har også jobbet mye med hvordan vi skal vise og vektlegge barnets synspunkter. Dette gjelder både i saker der vi er førsteinstans og klageinstans, hvor barnet enten er hørt direkte av oss eller gjennom andre instanser.

Barnets beste

Statsforvalterens arbeid med barns rettigheter handler også om hvordan vi skal vurdere hva som er til det beste for barnet i den enkelte sak. Det siste året har vi gjort et stort arbeid for å synliggjøre og forbedre våre barnets beste-vurderinger i tråd med barnekomiteens anbefalinger. Vi arbeider med å lage gode rammer for våre vurderinger ut ifra de ulike sakstypene og særlovene vi forvalter.

Det interne arbeidet med barns rettigheter handler videre om å sikre god implementering og etterlevelse av de samme rettighetene ute i bydeler, kommuner og fylkeskommuner.

Det interne arbeidet vårt er enda ikke ferdig, men vi står på hver eneste dag for å bedre rettssikkerheten for alle barn og unge i Oslo og Viken. Gratulerer med barnedagen!