Vi ber kommunene om å sende oss plan for forebygging på oppvekstområdet

Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes.

Publisert 23.11.2023

Reformens innhold regulerer først og fremst barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform.

Kommunens tidlige innsats og forebyggende arbeid skal styrkes, og forebygging må skje på flere nivåer. For eksempel vil det kreves at barnehager, skoler og helsetjenester styrker sitt forebyggende arbeid ved å utvikle flere egne forebyggende tiltak/tilbud. I tillegg må barnevernet prioritere kvalitets- og tiltaksutvikling tilpasset barnevernslovens målgrupper.

Oppvekstreformen må også sees i lys av bestemmelsene i velferdslovgivningen (endringer i 14 velferdstjenestelover) som trådte i kraft 1. august 2022. Lovendringene tydeliggjør kommunens ansvar for å sikre helhetlig hjelp til innbyggere som har behov for samtidige tjenester fra flere instanser.

Kommunene utarbeider plan for det forebyggende arbeidet

Kommunestyret skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Det er nå to år siden lovkravet trådte i kraft. Statsforvalteren har derfor sendt brev til alle kommunene og bydelene i Oslo og Viken for å understreke viktigheten av å prioritere utarbeidelse og oppfølging av planen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samme brev bedt kommunedirektørene om å sende oss kommunens plan for forebygging når denne er vedtatt av kommunestyret.

Les brevet til kommunene.