Ny veileder om legemiddelhåndtering i barneverninstitusjoner

Det er avdekket flere risikomomenter ved legemiddelhåndtering i norske barneverninstitusjoner. På bakgrunn av det, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeidet en nasjonal veileder for en forsvarlig håndtering av legemiddel i barneverninstitusjonene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.01.2023

Hvilke krav stilles til barneverninstitusjonene?

Institusjonsleder har ansvar for at institusjonen har rutiner som sikrer forsvarlig legemiddelhåndtering. Institusjonen bør til enhver tid ha oversikt over hvilke legemiddel barna bruker, og sørge for at den som skriver ut legemiddel til barnet har vurdert hvordan disse skal håndteres i perioden barnet bor på institusjon.

Institusjonen bør ha samtaler med barnet om hvordan deres legemiddel skal håndteres. Det bør også være et eget kontrollskjema for hvert barn, som benyttes når barnet får utdelt legemiddel. Institusjonen skal oppbevare legemiddel på en trygg måte, og aller helst i et låst skap. Eventuelle avvik bør registreres.

Kan barna håndtere legemiddel selv?

Ifølge den nye veilederen, bør institusjonen som hovedregel oppbevare og dele ut legemiddel, selv om barnet er over 16 år. I vurderingen av om et barn kan håndtere legemiddel selv, bør institusjonen be om vurderingen til den som har skrevet ut legemiddelet. Institusjonen bør i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av om det er forsvarlig at barnet håndterer legemiddelet selv ut i fra hensynet til forsvarlig drift og trygghet og trivsel for alle beboere. Barnet bør alltid få tilbud om hjelp til legemiddelhåndtering.

Ansvarsfordelingen mellom barnevernsinstitusjonen og helsetjenesten

I kraft av omsorgsansvaret, kan institusjonen ta på seg legemiddelrelaterte oppgaver som kunne ha vært utført av barnets foreldre. Institusjonen skal med andre ord ikke utføre legemiddelrelaterte oppgaver som krever helsefaglig kompetanse. Dette gjelder også ansatte med helsefaglig bakgrunn.

Institusjonen må sørge for at den som skriver ut legemiddel til et barn, vurderer om det er forsvarlig at institusjonen heilt eller delvis skal ha ansvar for å hjelpe barnet med å håndtere legemiddelet. Helsetjenesten skal vurdere om barnet har behov for bistand fra helsepersonell til legemiddelhåndtering, eller om helsetjenesten må gi institusjonen opplæring for at den skal kunne håndtere barnets legemiddel.

Les mer i veilederen fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, kobling ligger i sidemenyen.