Govneheeseme

Dastegh sïjhth dov govne edtja bïegkeste heesesovvedh, maahtah jïjtje luhpiedimmien mietie syökedh dan bïjre Fylhkenålmeste. Åejvienjoelkedassine dle luhpie govnem låaptjoeh mearosne jallh doedterisnie heesedh. Datne ohtsemem seedth Fylhkenålmese dennie fylhkesne datne sïjhth govne edtja heesesovvedh. Jis edtjh syökedh dle tjoerh bijjelen 15 jaepien båeries årrodh.

Aaj åemiealmetjen fuelhkie maahta luhpiem åadtjodh govnem heesedh, jis maehtieh vihtiestidh åemiealmetje dam sïjhti. Eejhtegh maehtieh luhpiem åadtjodh govnem heesedh sijjen åemiemaanide nuelelen 18 jaepieh. Åemiealmetjen fuelhkie ij maehtieh krïevedh akte tjïrkije gærhkoste edtja stïeresne årrodh gosse govne heesesåvva.

Privaate kroeptesijjie

Maahta ajve luhpiem vedtedh privaate kroeptesæjjan jis sjïere byögkeles iedtje lea ektiedamme kroeptesæjjan, vuesiehtimmien gaavhtan jis kroeptesijjie akten institusjovnen lïhke biejesåvva mij lea tseegkesovveme åemiealmetjen jieleden jïh barkoen gaavhtan, tjeahpoen, daejremen jïh jeatjah barkoen sisnjeli.

Vis mer