Staateårrojeseremonijh

Datne orre nöörjen staateårroje?
Fylhkenålma gaajhkide orre staateårroejidie mah 12 jaepieh illeme, staateårrojeseremonijese böörede. Staateårrojeseremonijen ulmie lea orre staateårrojh buerie båeteme vaajtelidh, jïh vuesiehtidh orre lïhtsegh meatan vaaltasuvvieh nöörjen ektievoetesne. Seremonije akte feestebiejjie, jïh datne jïjtje sjæjsjele mejtie sïjhth meatan årrodh jallh ij.