Tjïelten ekonomije

Fylhkenålma edtja raeriestidh jïh bïhkedidh ekonomijereeremisnie, gaskem jeatjah njoelkedassi, baalhkaöörnegen jïh staatebudsjedten bïjre.

Robek

Tjïelth vielieåtnojne, maam tjïelth eah tjïeltelaaken krïevenassi mietie maeksieh, vïhtesjadteme sjidtieh registerisne "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylhkenålma edtja budsjedtem jïh ekonomijesoejkesjh Robek-tjïeltine gïehtjedidh, jïh edtja aaj gaajhkh nænnoestimmieh löönemen jïh guhkies leejjemelatjkoej bïjre jååhkesjidh.

Tjïelten garantijh

Tjïelth maehtieh löönemegarantijh vedtedh. Gosse akte tjïelte akten beetnehveahkan åvteste garanterede mij lea stuerebe goh 500 000 kråvnah, dle Fylhkenålma edtja nænnoestimmiem jååhkesjidh.

Skjønnsvierhtieh

Tjïelth maehtieh skjønn-svierhtieh åadtjodh, mah leah akte bielie dejstie staateles sertiestimmijste tjïeltesuarkan. Fylhkenålma vierhtide joekede tjïeltese fïereguhtene fylhkesne. Joekedimmie lea departemeenten bïhkedassi mietie.

Gasketjïelten sïelth

Fylhkenålma edtja nænnoestimmieh jååhkesjidh jis edtja löönemh vaeltedh gasketjïelten sïeltine.

Vis mer