Jaahkoe- jïh jieledevuajnoen siebriedahkh

Fylhkenålma jaahkoe- jïh jieledevuajnoesiebriedahkh vïhtesjadta, krïevenassh dåarjoen bïjre gïetede, orre tjåadtjoehtæjjah jååhkesje jïh gïehtjede guktie jaahkoe- jïh jieledevuajnoesiebriedahki barkoe lea laaki jïh mieriedimmiej mietie. Fylhkenålma lea klååkemesuerkie aamhtesidie mah leah tjïelten dåarjoen bïjre jaahkoe- jïh jieledevuajnoesiebriedahkide.