Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Almetjh jïh siebriedahke

Goh årroje dle sïjhth Fylhkenålmine govlesadtedh ovmessie tsiehkine. Muvhtine suerkine dle Fylhkenålma dïhte voestes byögkeles suerkie datne gaavnedh, jeatjah suerkine dle Fylhkenålma klååkemesuerkie nænnoestimmide, mejtie mubpieh dorjeme.