Likteseraerieh

Likteseraerie lea reaktasystemen vueliehkommes lïhtse sivijle aamhtesidie. Likteseraerie lea dovne deanahtimmiesuerkie jïh dåapmestovle.

Fylhkenålma likteseraeride vååksje reereles daltesisnie. Fylhkenålma gïehtjede tjïelteståvroen veeljeme likteselïhtsegijstie lea luhpies, jïh dam byjjes nammoehtimmiem lïhtsegijstie dorje.