Dåarjoe politihkeles krirride

Politihkeles krirrieh mah leah vïhtesjadteme krirrieregisterisnie, maehtieh staatedåarjoen bïjre syökedh. Fylhkenålma ohtsemidie gïetede tjïelte- jïh fylhkenkrirrijste jïh aaj noerekrirrijste fylhkendaltesisnie. Aaj ektielæstoeh, gusnie göökte jallh jienebh vïhtesjadteme politihkeles krirrieh, maehtieh dåarjoen bïjre syökedh.

Nåhtedh dam elektrovneles ohtsemegoerem vuelielisnie juktie staatedåarjoen bïjre syökedh. Gåarede aaj prievien tjïrrh syökedh.