Healsoe jïh hokse

Gaajhkesh mah dam daarpesjieh, edtjieh hijven jïh eensi healsoe- jïh sosijaaledïenesjh åadtjodh - saaht man båeries, saaht man stoerre baalhka jïh diagnovse. Åajvahkommes tjïelth jïh healsoesïelth (skïemtjegåetieh) daejtie dïenesjidie faalehtieh.

Staaten lea dïedte seamma mierietsiehkieh gorredidh njoelkedassi jïh ekonomeles mieriej tjïrrh. Staaten aaj dïedte vaaksjodh jïh gïehtjedidh healsoe- jïh sosijaaledïenesjidie. Fylhkenålma jïjnjem daehtie barkoste dorje.

Vis mer


Flere nyheter Få nyhetsvarsel