Universelle hammoe

Universelle hammojne vienhtebe dorjesh, gåetieh jïh ålkoedajvh gaajhkide almetjidie edtjieh naemhtie årrodh guktie dah jeanatjommes almetjh maehtieh åejvievuekiem nåhtadidh. Universelle hammoe edtja nuepide lissiehtidh  guktie gaajhkh almetjh maehtieh seammavyörtegs meatan årrodh siebriedahkesne. Ij edtjh ajve naemhtie årrodh almetjidie mah nåakebe funksjovnemaahtoem utnieh, men vuesiehtimmien gaavhtan aaj fuelhkide maanajgujmie maanavåågnesne jïh båarasåbpoe almetjidie.

Universelle hammoe aktem siebriedahkeaarvoem  mirrestallemen jïh lissiehtamme nuepien bïjre vuesehte, jïh visjovne lea Nöörje edtja universelle hammoedamme årrodh jaepien 2025 åvtelen.

Universelle hammoe lea gårreldahkesne jieniebinie laakine

Universelle hammoe lea akte strategije mij laavenjostoem jïh dåarestfaagelesvoetem kreava soejkesjimmesne, utnijh leah meatan, dæjpeles tjïrrehtimmie jïh vuarjasjimmie råajvarimmijste. Universelle hammoe aaj gårreldahkesne jïh gorredamme jieniebinie laakine jïh mieriedimmine, gaskem jeatjah sïerredimmie jïh gaavnoesvoetelaakesne jïh soejkesje- jïh bïgkemelaakesne.

Fylhkenålman laavenjassh

Fylhkenålma staateles råajvarimmiejgujmie vijriesåbpoe barka gosse viehkehteminie guktie universelle hammoe meatan vaaltasåvva regijovnale jïh tjïelten soejkesjinie. Fylhkenålma aaj universelle hammoen bïjre raereste jïh bïhkede regijovnale jïh tjïelten laavenjostoeguejmide, jïh jïjtjevyljehke tjïertide, siebride jïh utnijedåehkide.

Vis mer