Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Produksjonstilskudd


27.01.2021

Produksjonstilskudd 2020 - praktisering av § 4, tredje og fjerde ledd

Etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd, kan det ikke gis areal- og kulturlandskapstilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskap eller det ikke er etablert vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag. 


20.01.2021

Produksjonstilskudd - problemer med etterregistrering innen fristen 10. januar?

Noen foretak fikk feilkode da de skulle sende inn etterregistrert opplysninger og fikk ikke sendt inn søknad innen fristen 10. januar. Under finner du mer informasjon om årsak til feilkoden, hvordan søknadene skal håndteres og hvordan feilen skal rettes.


13.01.2021

Produksjonstilskudd 2020 - søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av søknadene om produksjonstilskudd for 2020, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


16.12.2020

Kontroll av søknadene om produksjonstilskudd 2020

Noen av de maskinelle kontrollene i eStil-PT, er endret eller fjernet i år. I sluttfasen av saksbehandlinga er det noen rapporter dere bør kjøre. 


07.10.2020

Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – konsekvenser av for seint leverte søknader i 2020

Det er mulig å levere og endre både PT-søknaden og RMP-søknaden etter søknadsfristen 15. oktober, men konsekvensene er litt forskjellige. 


10.09.2020

Ulovlig sprøyting i gulmoden åker og avkorting i produksjonstilskudd

Kommunen kan ikke avkorte i produksjonstilskudd før det foreligger et vedtak om at bonden ulovlig har tvangsmodnet kornåker med glyfosat.


23.03.2020

Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus

Som følge av utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) og den ekstraordinære situasjonen vi nå står i har Landbruksdirektoratet kommet med noen presiseringer.


26.02.2020

Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 av søknaden

Søknadsomgang 2020, del 1, åpner 1.mars. Ved denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. 


15.01.2020

Produksjonstilskudd 2019 – søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av fjorårets søknader om produksjonstilskudd, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


22.10.2019

Lave grasavlinger i fjor - konsekvenser for produksjonstilskudd i år

Tørken i fjor førte til generelt lave avlinger i vårt distrikt. Det kan få konsekvenser for areal- og kulturlandskapstilskuddet til foretak som produserer grovfôr for salg.