Forventningsbrev til kommunene 2022

Brevet belyser viktige tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss, og skal være med på å skape et godt grunnlag for vår dialog gjennom året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2022

Vi takker kommunene for innsatsen i 2021. Året har igjen vist hvilken avgjørende rolle kommunene har i håndteringen av pandemien og levere gode tjenester til innbyggerne. Vi har stor respekt for all den innsatsen som legges ned i kommunene. 

Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å:  

 • gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og ivareta en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater
 • ivareta innbyggernes rettssikkerhet ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og gjennom å være klageinstans for kommunale vedtak
 • formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene, og gi råd og veiledning til kommuner og andre i henhold til oppdrag fra regjeringen og fagdepartementer/direktoratet 

På bakgrunn av vårt ansvar utarbeider vi blant annet årlige forventningsbrev til kommunene.

Brevet tar for seg mange ulike temaer og oppgaver:

 • Kommunenes arealplanlegging
  Vi viser til vedlegget med føringer for kommunenes arealplanlegging. Disse prioriteringene tar utgangspunkt i de nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter.
 • Kommunen er avgjørende for gode og likeverdige tjenester
 • Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften er vedtatt
 • Oppfølging av bærekraftsmålene
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner er utsatte
 • Barnevernreformen – en oppvekstreform
 • Barnehage og grunnopplæringen – også et premiss for levekår og helse senere i livet
 • Sentrale avgjørelser i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Høyesterett får betydning for barnevernets praksis
 • Kompetanse og planlegging for fremtidens helse- og omsorgstjenester
 • Likeverdige helse- og omsorgstjenester
 • Styrke legetjenesten
 • Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • Gjennomføring av Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Godt kosthold og ernæring
 • Habilitering og rehabilitering – nødvendig hjelp til et godt liv
 • Rus- og psykisk helse
 • Kvalifiseringsprogrammet – en rettighet - alle må få mulighet til å forsørge seg selv
 • Sosial boligpolitikk- viktig del av sosial bærekraft
 • Matrikkellov og forskrift om fullføring av forretninger
 • Offentlighetsloven
 • Evaluering av gjennomførte tilsyn
 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser
 • Klimagassutslipp og klimaendringer
 • Kommunens rolle for å ivareta og sikre avløpsinfrastrukturen
 • Naturmangfold må ivaretas
 • Jordvern og landbrukets øvrige arealinteresser
 • Kommunene og veteranene
 • Vi ønsker dialog og samarbeid også i 2022

Lenke til hele forventningsbrevet og vedlegget finner du under dokumenter oppe til høyre.