Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Etter den nye trossamfunnsloven må samfunnet ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Nye tros- og livssynssamfunn må dessuten være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4 før de kan motta tilskudd. For samfunn som er registrert eller alt har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

9. april er endelig frist for å kreve tilskudd for inneværende år. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den nye digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Hva skal den digitale løsningen brukes til?

Tros- og livssynssamfunnene kan i hovedsak utføre disse handlingene i løsningen:

  • Søke om rolletilgang. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, kan den personen som har fått rolletilgangen, godkjenne andre i tros- eller livssynssamfunnet som også behøver tilgang. 
  • Søke om registrering som tros- eller livssynssamfunn. 
  • Kreve tilskudd og laste opp medlemsliste. Medlemslisten må være i XLSX-format (Excel) eller i CSV-format. 
  • Fylle ut årsrapporten på eget skjema. 
  • Laste opp regnskap som er undertegnet av styreleder eller annen person som representerer tros- eller livssynssamfunnet utad. Regnskapet skal inneholde en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva samfunnet har brukt tilskudd til. Samfunn som mottok mer enn 300 000 kr i tilskudd i fjor, skal også laste opp en revisorberetning. Mottok samfunnet bidrag fra utlandet, kan det ha plikt til å opplyse om dette i note til regnskapet. Se mer informasjon om bidrag fra utlandet. 
  • Søke om godkjenning av nye vigslere. Vigsler må på forhånd ha fylt ut og undertegnet skjemaet Erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn, som lastes opp som vedlegg til søknaden. 
  • Søke om dispensasjon fra alderskravet til vigsler (alderskravet er fra 23 år til 75 år). 
  • Melde om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett. 
  • Melde om at en person ikke lenger skal ha rolletilgang til løsningen.

Hvordan søke om brukertilgang?

Alle tros- og livssynssamfunn må så raskt som mulig søke om rolletilgang i den digitale løsningen. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må vedkommende ha fullmakt. Det er lenke til fullmaktsskjemaet inne i den digitale løsningen. Fullmakten fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. Se instruksjonsvideo.

Når én person har fått rolletilgang, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Ny ordning hos statsforvalterne

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med januar 2021 skal kun to instanser behandle sakene. Det er adressen som samfunnet står oppført med i Enhetsregisteret, som avgjør hvor saken skal behandles. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

 

Vis mer


21.01.2021

Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres 21. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.


22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.


26.05.2020

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2020, er 587 kroner per medlem. 


13.05.2020

Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 har Skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte få fortsatt tilsendt vigselsattest, gitt at vi har en adresse på dem. 


06.05.2020

Tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2020

Formålet er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.


16.03.2020

Utsatt frist for å innsending av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.


20.01.2020

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.


02.09.2019

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Barne- og familiedepartementet har forlenget fristen i 2019 til 13. september 2019. Fristen er ufravikelig.


21.01.2019

Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene for Oslo og Akershus.


21.01.2019

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.


Driftsmelding

Normal drift og kontaktinformasjon og krav om tilskudd kan sendes inn.

Saksbehandlingen utføres fortløpende. Stort antall saker gjør at noe saksbehandlingstid må påregnes.
Merk dette: Den som har søkt om rolletilgang, må selv logge inn i løsningen for å sjekke om søknaden er godkjent av Statsforvalteren.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?