Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


26.11.2021

Tilskudd på velferdsfeltet - webinar

Du vil få en kort informasjon om de ulike tilskudd Statsforvalteren har på velferdsfeltet med formål, søknadsfrister, rapportering, kontaktpersoner og hvor man ev. finner utfyllende informasjon om søknad og regelverk.


21.11.2021

Husbanken Øst og Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker velkommen til Bolig- og velferdskonferansen 2021

Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren ønsker å tilrettelegge for en sosialt bærekraftig boligpolitikk, og har samordning og samarbeid som tema for årets konferanse. 


19.11.2021

Mulige smitteverntiltak i skoler

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i vår region, og Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  


19.11.2021

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Vestre Aker på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Vestre Aker som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er bydelens praksis ved behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet, jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.


18.11.2021, Oppdatert 18.11.2021

Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan nå melde behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling for neste barnehage- og skoleår.


11.11.2021, Oppdatert 11.11.2021

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 15. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Viken

Vi minner om vårt digitale informsjonsmøte for Viken mandag 15. november kl. 10.00 - 13.00.


11.11.2021, Oppdatert 11.11.2021

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte 12. november om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo

Vi minner om vårt digitale informasjonsmøte for Oslo fredag 12. november kl. 10.00 - 13.00


09.11.2021

Tilsyn med Oslo kommune på skole området

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Fyrstikkalleen skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


09.11.2021

Tilsyn med Oslo kommune på skole området

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Majorstuen skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø.


29.10.2021

Felles nasjonalt tilsyn med Frogn kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Frogn kommune – Seiersten ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel