Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

09.06.2021

Analysebrett for tall og statistikk på utdanningsområdet

Utdanningsdirektoratet publiserte 8. juni et analysebrett som på en enkel og visuell måte presenterer statistikk og fakta på barnehage- og skolefeltet.


08.06.2021

Tilsyn med Moss kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Moss kommune og (Åvangen skole). Temaet for tilsynet er spesialundervisning.


04.06.2021

Tilsyn med Lunner kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Lunner kommune. Temaet for tilsynet var særskilt språkopplæring.


03.06.2021

"Hele Norge svømmer" - søk midler til svømmeopplæring!

«Hele Norge svømmer» går av stabelen 5. juni og skal fremme trygg vannglede. Statsforvalteren i Oslo og Viken henger seg på, og minner om at vi fortsatt har midler igjen til svømmeopplæring.


03.06.2021

Tilsyn med Halden kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Halden kommune som barnehagemyndighet. Tilsynet har som formål å kontrollere om barnehagemyndigheten oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk, med spesielt fokus på risikovurderinger, valg av virkemidlene tilsyn og veiledning, og oppfølging etter tilsyn og veiledning.


31.05.2021

NB: AVLYST!       Utdanningsdirektoratet arrangerer webinar om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage eller videregående skole.


27.05.2021

Felles nasjonalt tilsyn med Aurskog-Høland kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Aurskog-Høland kommune – Bråte skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning – fatte vedtak om spesialundervisning.


25.05.2021

Tilsyn med Rælingen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Rælingen kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.


14.05.2021

Utarbeider tiltak mot tapt læring

Regjeringen har bedt en arbeidsgruppe foreslå konkrete tiltak for å ta igjen barn og unges tapte faglige og sosiale læring under koronapandemien. Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, leder arbeidet og rapporten legges fram 15. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel