Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 

27.01.2021

Alle barn skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø!

Den nye bestemmelsen i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø var tema på en digital konferanse 20. januar for barnehageansatte i Oslo og Viken.


27.01.2021

Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal tildele tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk for skoleåret 2021/22. 


18.01.2021

Videreutdanning for lærere i barnehage og skole

Lærere som arbeider tett på barn i barnehagen og elever i skolen må ha kompetanse til å følge opp alle på en god måte, være omsorgsfulle, støttende og legge til rette for barn og elevers trivsel og læring.


18.01.2021

Retningslinjer for tilskuddsordning og plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjene for tilskuddsordningen. Overordnet plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring  i Oslo og Viken, som samarbeidsforum har besluttet, er justert i forhold til retningslinjene og klar til bruk for barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken.


08.01.2021

Statlig tilsyn med kommunesektoren i 2021

Vi er nå i mål med å samordne planlagte statlige tilsyn med våre kommuner og fylkeskommuner. Planlagte tilsyn fremgår av den nasjonale tilsynskalenderen.


06.01.2021

Fortsatt mulig å melde seg på konferansen: Et løft for Kompetanseløftet

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer i samarbeid med Udir en regional konferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering 13. januar, og en oppfølgende samling 14. januar.


04.01.2021

Psykososialt barnehagemiljø. Nytt kapittel i barnehageloven får betydning for barnehagens praksis!

Statsforvalteren inviterer barnehageansatte i Oslo og Viken til digital konferanse 20. januar 2021.                       


18.12.2020

Tilsyn med Nannestad kommune på skole-, helse- og barnevernområdet

Vi har ført tilsyn med Nannestad kommune. Temaet for tilsynet er meldeplikt til barneverntjenesten og barneverntjenestens tilbakemelding til offentlige meldere.


17.12.2020

Tilsyn med Indre Østfold kommune på barnehageområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel