Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


07.06.2023

Eksamen: Oppdatert informasjon for privatister berørt av innloggingsproblemer 22. mai

Utdanningsdirektoratet presiserer at alle privatister som ble berørt av innloggingsproblemer 22. mai får ta eksamen gratis til høsten.


06.06.2023

Forberede barn og unge på test av Nødvarsel 14. juni kl. 12

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om hjelp fra barnehager og skoler for å nå ut med informasjon til barn og unge.


01.06.2023

Tilsyn med Gol kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gol kommune Gol skule. Temaet for tilsynet er om kommunen arbeider for et trygt og godt skolemiljø. Under dette temaet kontrollerer vi om kommunen gjennom internkontroll sikrer at skolen oppfyller varslingsplikten og undersøkelsesplikten i saker hvor det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.


31.05.2023

Tilsyn med Nordre Follo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Nordre Follo kommune. Temaet for tilsynet er grunnskoleopplæring for voksne.


31.05.2023

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen mot elever

Det er i dag usikkerhet blant ansatte i skolen om når det er lov til å gripe inn fysisk mot elever. For første gang foreslår departementet å regulere dette i loven. Høringsfrist: 30.09.2023


30.05.2023

Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.


26.05.2023

Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.


25.05.2023

Sensor: Veiledning for reiseregning

Her kommer det litt informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning etter sensorskolering og fellessensur. Informasjonen er ment for de som ikke har erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring). 


16.05.2023

Informasjon om rapportering 2022 – tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole

Innen 14. juni skal det rapporteres på midler som ble utbetalt i 2022 for tiltak barnehage- og skoleåret 2022/23.


15.05.2023

Tilsyn med Bærum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Bærum kommune. Temaet for tilsynet er om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder krav til saksbehandlingstid ved PPTs utarbeidelse av sakkyndige vurderinger, samt kommunens utarbeidelse av vedtak om spesialundervisning.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel