Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

03.03.2021

Invitasjon til veiledningssamling

Vi inviterer til veiledningssamling for kommunene som skoleeier, barnehagemyndighet og forvalter av integreringsloven den 25. mars 2021


25.02.2021

Ekstraordinær datainnsamling GSI og BASIL og innsamling av individdata fra friskolene

Utdanningsdirektoratet (Udir) ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021 og gjennomfører derfor ekstra datainnsamlinger i mars. 


24.02.2021

Tilsyn med Jevnaker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Jevnaker kommune og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Temaet for tilsynet er spesialundervisning og bruk av alternative opplæringsarenaer.


18.02.2021

Tilsyn med Drammen kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Drammen kommune og Aronsløkka skole. Temaet for tilsynet er Skolemiljø. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021.


16.02.2021

Oversikt over samlinger innen barnehage og skole i 2021

Statsforvalteren har som oppdrag å informere og veilede på barnehage- og utdanningsområdet. Samlinger for ulike målgrupper er en del av dette oppdraget. 


16.02.2021

Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere

Vi inviterer til samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere. Samlingene skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole


11.02.2021

Ekstraordinær innsamling BASIL/GSI

Det vil i løpet av mars/april foretas en ekstraordinær datainnsamling gjennom BASIL/GSI for å få oppdatert kunnskap om konsekvenser av lokale smitteutbrudd for tilbudet til barn og unge


11.02.2021

Midler til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen i 2021

Gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen blir det hvert år fordelt i overkant av 2 mill. kroner i Oslo og Viken til etterutdanning for lærere og ledere. 


10.02.2021

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Gamle Oslo som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune Bydel Gamle Oslo som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven kapittel VII §§ 31 - 35.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel