Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

11.05.2022

Tilsyn med Oslo kommune Bydel Nordstrand på barnehageområdet

Temaet for tilsynet er barnehageloven kap. VII: Rett til spesialpedagogisk hjelp.


11.05.2022

Tilsyn med Ringerike kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ringerike kommune og Ullerål skole. Temaet for tilsynet er fatte vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven.


06.05.2022

Tilretteleggingsmidler 2022 til barnehager

Det blir også i år anledning for barnehageeiere og styrere å søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. 


06.05.2022

Eiere, ledere og lærere i barnehager og skoler - hold av datoen!

Vi inviterer til digitalt møte og digital konferanse i oktober 2022.


06.05.2022

Tilsyn med Oslo kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Oslo kommune og Bredtveit kvinnefengsel. Temaet for tilsynet er fylkeskommunens plikt til å sørge for opplæring for innsatte i fengsel.

 

 


05.05.2022

Tilsyn med Ås kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ås kommune, og Nordby skole og Ås ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skoleskyss.


05.05.2022

Tilsyn med Asker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Asker kommune og Sætre skole. Temaet for tilsynet er skolemiljø, nærmere bestemt plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.


02.05.2022

Tilsyn med Lørenskog kommune - forvaltning av integreringsloven

Temaet for tilsynet var differensiering i introduksjonsporgram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (integreringsloven §§ 13 og 31).


02.05.2022

Tilsyn med Ås kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ås kommune og Nordbytun ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolemiljø, nærmere bestemt plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.


29.04.2022

Nyankomne elever skal få fullverdig opplæring innen tre måneder

Regjeringen foreslår at ukrainske barn som kommer til Norge, skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig. Det innebærer at kommunene skal starte med å gi et skoletilbud til elevene, selv om ikke alt er klart. Nå foreslår regjeringen at opplæringstilbudet skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel