Dambrudd

Konsekvensene av et dambrudd vil være størst ved brudd på en av de større dammene og vil kunne medføre omfattendeskade på infrastruktur og fare for tap av menneskeliv.

Publisert 09.09.2016

Bakgrunn

I vår region er det totalt 286 klassifiserte dammer.[1] Dette er dammer som etablert for å sikres stabil kraftforsyning, vannforsyning eller tjener andre gode formål.

Disse er fordelt på følgende måte:

Klasse

0

1

2

3

4

Aust-Agder

31

33

16

5

14

Vest- Agder

65

35

44

20

18

Totalt

96

68

60

25

32

Info fra NVE’s avdeling Damsikkerhet pr. juni 2016

Risiko og sårbarhet

Årsak til et dambrudd kan være flere grunner. Konstruksjonsfeil, aldring, mangelfullt vedlikehold, flom, klimaendringer[1], jordskjelv eller skred i magasin med påfølgende flodbølge kan være noen av årsakene som kan resultere i et dambrudd.

Konsekvensene vil være størst ved et brudd på en av de større dammene og som vil kunne medføre omfattende skade på infrastruktur og fare for tap av menneskeliv. Brudd på de mindre dammene vil først og fremst medføre materielle skader, og trolig ikke være til fare for menneskeliv.

Forebygging og beredskap

Alle dammene i Arendals-, Ulldals-, Otra-, Mandals-, Trylands-, Feda- og Finsås-vassdraget overvåkes fra Brokke gruppesentral. Dammene i Sira-, og Kvinavassdraget overvåkes fra Sira Kvina sin driftssentral. På de viktigste og største dammene er det systemer for kontinuerlig overvåking av tilstanden på dammen.

NVE stiller krav om at det gjennomføres dambruddsbølgeberegninger (DBBB) for alle dammer i klasse 4, 3 og 2[2]. Det er utarbeidet beregninger for følgende vassdrag:

  • Arendalsvassdraget
  • Otravassdraget
  • Mandalsvassdraget
  • Finsåvassdraget
  • Siravassdraget
  • Kvinavassdraget

Beregningene er blitt overlevert berørte kommuner og Fylkesmannen, i tillegg til at det er holdt orienteringsmøter om faren og konsekvensene ved dambrudd.

Beregningene danner grunnlag for dameiers egne beredskapsplaner[3] og bør videre danne grunnlag for varslings- og evakueringsplaner i kommunene.

I arealsammenheng må kommunen informere dameier i forbindelse med planarbeid, da ny infrastruktur eller endret bruk nedstrøms et anlegg kan innebære behov for endring av konsekvensklasse. Videre bør byggeområder også konsekvensvurderes. Dette gjelder også små dammer i kommunene som blant annet kan ha vært bygd for å sikre drikkevann.

Oversikt dammer i Aust-Agder
Info fra NVE’s avdeling Damsikkerhet pr. juni 2016
 
Oversikt dammer Vest-Agder
 

     

Info fra NVE’s avdeling Damsikkerhet pr. juni 2016