Informasjon om klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Klage på standpunktkarakterer i fag er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven §§ 5-12.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.06.2019

Grunnlaget for standpunktvurdering er kompetansemålene i læreplanen. Det betyr at elevens samarbeidsevne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i fag. Det er heller ikke anledning til å trekke inn forhold som orden og oppførsel i vurderingen av kompetansen. I forskriften § 3-3 står det eksplisitt at disse forholdene skal holdes utenfor den faglige vurderingen. Unntaket er fag der slike elementer er eksplisitt nevnt i kompetansemålene. Dette er presisert flere steder på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Det er utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer.
Se lenke til høyre i skjermbildet.

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av umyndige elever. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen. Elektronisk skjema kan benyttes for å sende inn klage på standpunktkarakter. Se lenke ut til høyre i skjermbildet.

Dokumentasjonskrav:

  • klagen
  • faglærers uttalelse (begrunnelse for karakteren)
  • rektors uttalelse

I dokumentene må følgende informasjon fremgå:

  • korrekt navn og postadresse til klager
  • kontaktinformasjon - skolen (hvem Fylkesmannen kan kontakte ved eventuelle spørsmål i juli)

Hva ser Fylkesmannen på i klagebehandlingen?

I klagebehandlingen vurderer Fylkesmannen hvorvidt gjeldende forskrift om karakterfastsetting er fulgt. Fylkesmannen kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, såfremt disse er forankret i formål for faget og kompetansemålene. Faglærer skal dokumentere at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget.

Det er den enkelte elevs karakter som blir vurdert i en klagebehandlingsprosess. Hvilke karakterer medelever har fått er slik sett uvesentlig for klageinstansen.

Mulige utfall av en klage

Dersom et vedtak om standpunktkarakter oppheves, skal rektor og faglærer foreta ny vurdering. Fylkesmannen kan altså ikke heve karakteren i fag. Etter at rektor og faglærer har foretatt ny vurdering, kan rektor opprettholde opprinnelig karakter eller fastsette ny karakter.

Til slutt

Fylkesmannen planlegger å behandle de fleste klagene på standpunktkarakterer i uke 26. Det er viktig at skoler som har sendt klager til Fylkesmannen kan kontaktes i perioden uke 26 til uke 29.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.