Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen i Rogaland

Den desentraliserte ordninga skal bidra til at alle skoleigarar gjennomfører eigne kompetanseutviklingstiltak.

Statsforvaltaren, skoleigarar, lokal UH (universitet eller høgskolar) og andre relevante aktørar i Rogaland, skal samarbeide for å kartleggje behov for kompetanseutvikling og planleggje utviklingsarbeidet.

 

Samarbeidsforum for desentralisert ordning i Rogaland

Samarbeidsforum for desentralisert kompetanseutvikling i Rogaland skal følgje med på om ordninga bidrar til betre læring for elevane i Rogaland.

Samarbeidsforum skal bidra til at arbeidet er føreseieleg og langsiktig, både for skoleeigar og universitet og høgskolar.

Samarbeidsforum skal årleg drøfte modell for tildeling ut frå overordna styringssignal og endringar i behova i utdanningssektoren i Rogaland.

Samarbeidsforum består av representantar frå:

 • Kompetanseregionane NORD, MIDT og SØR 
 • Fylkeskommunen
 • Friskolane
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Utdanningsforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • KS
 • Statsforvaltaren

Statsforvaltaren leier og koordinerer samarbeidsforumet

Kompetanseregionar

Rogaland er inndelte i tre kompetanseregionar: 

 • Region NORD med kommunane Haugesund, Tysvær, Karmøy, Sauda, Suldal, Vindafjord, Utsira og Karmøy
 • Region MIDT med kommunane Stavanger, Sola, Kvitsøy, Randaberg, Strand og Hjelmeland
 • Region SØR med kommunane Sandnes, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal

I tillegg har friskolane eige nettverk og Rogaland fylkeskommune kom med i ordninga i 2019-2020.

Alle regionane har ei styringsgruppe og eiga arbeidsgruppe.

Du finn deira planar i høgremenyen.

Bakgrunn for ordninga

Nasjonale satsingar har ikkje gitt nok rom for å tilpassa satsingane lokalt. Den desentraliserte ordninga skal bidra til at alle skoleeigarar gjennomfører eigne kompetansetiltak i samarbeid med universitet og høgskolar. Det gir skoleeigarane hovudansvaret og eit stort handlingsrom i å nå dei overordna sektormåla

 • Alle har eit godt og inkluderande læringsmiljø
 • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidleg slik at alle får utvikla sitt potensiale
 • Dei tilsette i kunnskapssektoren har høg kompetanse
 • Alle lykkast i opplæringa og utdanninga

Les meir om ordninga på nettstaden til Utdanningsdirektoratet

Les meir om kunnskapsgrunnlaget for ordninga i NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.