Kommunene sin håndtering av overskuddssnø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med håndtering av overskuddssnø fra kommunale veier. Tilsynene viste at tre av fem undersøkte kommuner har gått bort fra å dumpe overskuddssnø i sjø eller vassdrag.

Publisert 05.12.2022

Snø fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall som kan være til skade eller ulempe for miljøet når snøen dumpes eller deponeres.

Dumping og deponering av snø kan derfor være i strid med forurensningsloven § 7 om plikt til å unngå forurensning og § 28 som omhandler forbud mot forsøpling.

Vi har over flere år oppfordret veieiere til å opprette snødeponier på land fremfor å dumpe i sjø eller vassdrag, slik at de har bedre kontroll med smeltevann, slam og søppel, som igjen skal hindre at miljøgifter havner på avveie.

Resultater

Statsforvalteren har ført tilsyn ved fem kommuner; Holmestrand, Kragerø, Sandefjord, Skien og Tønsberg.

Håndtering av overskuddssnø og fare for forurensning tilknyttet dette har fått økt fokus hos samtlige av de kontrollerte kommunene. Det er bevissthet rundt arealbehov for snødeponi, og kommunene har spilt dette inn i arbeid med kommuneplanen.

Statsforvalteren ser det som svært positivt at tre av fem kommuner har gått bort fra å dumpe snøen i sjø og vassdrag. Deponering frembringelse er et tiltak for å hindre at søppel og strøgrus havner i sjøen, og samtidig redusere for partikkelbundet forurensning til resipient.

Det ble avdekket avvik knyttet til miljørisikovurderinger og skriftlige rutiner for ivaretagelse av ytre miljø ved alle fem kommunene. I tre av kommunene er det avdekket avvik tilknyttet dagens håndtering av overskuddssnø som kan medføre fare forurensning og negative miljøeffekter. I to av kommunene er det gitt avvik på hvordan gateoppsop håndteres.

Kommunene har fått frist til å dokumentere retting av avvikene innen 1. februar 2023.

Vi planlegger å fortsette tilsynsaksjonen i 2023.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding