En trygg skoledag uten mobbing

Oppdatert 24.06.2022

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan lage tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og ønsker av tiltak hvis du ønsker det. Du har også rett til å si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for at du skal ha det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg.  Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Vis mer

Skolen skal handle raskt for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har fått en skjerpet plikt igjennom en ny aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt. Det sentrale ved den nye aktivitetsplikten er at denne plikten skal erstatte rektor sin plikt til å fatte enkeltvedtak i skolemiljøsaker.

Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt hvis det er en ansatt på skolen som krenker en elev. Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte på skolen.   

Statsforvalteren er håndhevingsmyndighet i behandlingen av skolemiljøsaker. I denne ordningen skal Statsforvalteren vurdere om skolen har oppfylt sin lovpålagte aktivitetsplikt i elevsaker og eventuelt vedta tiltak som skolen må iverksette.

Håndhevingsordningen sikrer at elever og foreldre har mulighet til å få prøvd sin sak av en myndighet utenfor skolen.

Om aktivitetsplikten

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elever har et trygt og godt skolemiljø og om mulig gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold og diskriminering. Rektor skal varsles hvis det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller skolen avdekker dette gjennom undersøkelser, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens oppfatning som avgjør om han eller hun har et trygt og godt skolemiljø. Verken skolen, skoleeier eller Statsforvalteren kan sette elevens oppfatning til side eller overprøve denne.

Skolen skal sørge for at elever som er involvert i saken blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Når skolen iverksetter tiltak, skal skolen lage en aktivitetsplan for dette. Skolen skal også dokumentere hva som er gjort for å løse saken.

Om håndhevningsordningen

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan saken meldes til Statsforvalteren. Saken kan meldes til statsforvalteren en uke etter at den er tatt opp med rektor. Det er eleven eller foreldrene som kan melde saken til statsforvalteren, enten muntlig eller skriftlig.

Statsforvalteren skal etter at saken er meldt vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin. Statsforvalteren skal innhente opplysninger fra skolen, tvinge frem handling og følge opp saken helt til eleven har det godt på skolen.

Statsforvalteren skal sørge for at barnet er hørt eller blir hørt. Hva som er det beste for barnet skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Statsforvalteren fatter et vedtak som forteller hvordan skolen skal følge opp for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Eleven eller foreldrene kan klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet.

Dette er en forenklet fremstilling av regelverket. For mer utfyllende informasjon om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven viser vi til lovteksten og forarbeidene til loven. Se lenke til høyre for mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet og lenke til lovteksten.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.